The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   เจ้าอาวาสวัดประยงค์กิตติวนาราม มอบปัจจัยยังชีพช่วยชาวบ้านผู้ด้อยโอกาสโรงเรียนลำเจดีย์

เจ้าอาวาสวัดประยงค์กิตติวนาราม มอบปัจจัยยังชีพ

ช่วยชาวบ้านผู้ด้อยโอกาสโรงเรียนลำเจดีย์125ครัวเรือน

           สำนักข่าวอะลามี่ : เจ้าอาวาสวัดประยงค์กิตติวนาราม มอบข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ชาวบ้านและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนลำเจดีย์ ที่ยากจน จำนวน 125 ครัวเรือน


         วันที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. โรงเรียนลำเจดีย์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระปลัดอริยธัชเตชวโร เจ้าอาวาสวัดประยงค์กิตติวนาราม แขวง คลองสิบสอง เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะศรัทธาและญาติโยม มามอบข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ชาวบ้านและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนลำเจดีย์ ที่ยากจน จำนวน 125 ครัวเรือน

           โดยการประสานจาก ดร.ภูเบศ โพธิ์โซ๊ะ  กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนลำเจดีย์ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสทางปอดโคโรนา 2019 (Covid-19) และ คุณนภาพร ศรีทน ผู้อำนวยการโรงเรียนลำเจดีย์ ในการประสานงานจัดเตรียมสถานที่ ตลอดจนประสานงานกับผู้ปกครองและรักเรียน เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในการมอบปัจัยยังชีพในครั้งนี้            ดร.ภูเบศ โพธิ์โซ๊ะ  กล่าวว่า ภาพที่ปรากฏให้เห็นที่โรงเรียนลำเจดีย์ สะท้อนให้เห็นถึงความรักสามัคคีของคนในชาติ แม้จะมีความต่างในความเชื่อ และศรัทธา แต่ความเป็นคนไทย ไม่ได้แบ่งแยก ในโอกาสนี้ โรงเรียนลำเจดีย์ ขอขอบพระคุณทุกท่านในความอนุเคราะห์ และความมีเมตตา แทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนลำเจดีย์ในครั้งนี้ด้วย