The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจับมือหน่วยงานในพื้นที่ MOU สร้างภูมิคุ้มกันสร้างสันติสุขชายแดนใต้

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจับมือหน่วยงานในพื้นที่

MOU สร้างภูมิคุ้มกันสร้างสันติสุขชายแดนใต้

            สำนักข่าวอะลามี่ :  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งขับเคลื่อนแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้


            เมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2563 พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย พลเอก ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมขับเคลื่อนแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่ จชต. (โครงการศึกษาและผลิตชุดข้อมูลเพื่อสลายแนวคิดหัวรุนแรง) โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ผู้แทนจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคาร ศอ.บต. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

             สืบเนื่องจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างยาวนานได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ทั้งในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและการสร้างความเจริญตามศักยภาพของจังหวัดภาคใต้  ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน ทั้งมิติประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์มลายู และความศรัทธาตามหลักศาสนาที่ถูกนำมาบิดเบือนสร้างแกนนำและแนวร่วมก่อเหตุรุนแรง ที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก 

               ศอ.บต.จึงได้ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และ สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องสำคัญเร่งด่วน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การประสานความร่วมมือในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการดำเนินการต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนรองรับในระดับต่างๆ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล 

              อีกทั้งยังร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ การจัดการศึกษา การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม งานบริการวิชาการ ตลอดจนการส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ โดยการขับเคลื่อนแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (โครงการศึกษาและผลิตชุดข้อมูลเพื่อสลายแนวคิดหัวรุนแรง) ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

              พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานราชการที่ฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 และวันนี้เป็นโอกาสดีที่จะขับเคลื่อนแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความร่วมมือของ ศอ.บต. กับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ให้ตรงตามแผนงาน วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

               โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสังคมพหุวัฒนธรรมในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และหลักสูตรครู ข. (วิทยากรเสริมสร้างสันติสุข) ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ก็เพื่อเร่งสร้างกลไกการขับเคลื่อนงานวิชาการ การสร้างชุดความรู้และนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน การพัฒนาศักยภาพคน การสร้างพื้นที่ต้นแบบสำคัญเร่งด่วน  โดยการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกลุ่มเยาวชนที่เข้มแข็งในพื้นที่