The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลขับเคลื่อนกำปงตักวา ดึงทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาชายแดนใต้

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลขับเคลื่อนกำปงตักวา

ดึงทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาชายแดนใต้

               สำนักข่าวอะลามี่ :  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกับชมรมมุสลิมภราดรภาพชายแดนใต้ จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนกำปงตักวาลงสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมและพลักดันให้เกิดการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

                เมื่อ ๘ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ พล.อ จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล /ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ นาย อับดุลเลาะ เจ๊ะแว ที่ปรึกษารองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกับชมรมมุสลิมภราดรภาพชายแดนใต้ จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนกำปงตักวาลงสู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พื้นที่ ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี ณ. หอประชุมโรงเรียนบ้านปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๖๕ คน

               โดยมี นายอารีฟ  บือราเฮง ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ/นายอำเภอ  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม

               กิจกรรมดังกล่าวผู้เข้าร่วมงานจะได้รับควงามรู้ จาก ดร.ปรีดี  มะนีวัน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ บรรยายเรื่อง "ประวัติศาสตร์สันติภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม "   นอกจากนี้ยังมีวิทยากร นายนิรอมลี  เจ๊ะเละ วิทยากรด้านศาสนา ศูนย์สันติวิธี บรรยายเรื่อง "การสร้างความร่วมมือของคนในชุมโดยใช้หลักศาสนานำ  และ นายทวีศักดิ์ ดาโอะ วิทยากรด้านสังคมจิตวิทยา ศูนย์สันติวิธี บรรยายเรื่อง"การสร้างชุมชนสันติสุข ภายใต้ความเข้มแข็งของครอบครัว"


             วันเดียวกัน  พ.อ.วัฒนา กรมขันธ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (ศสว.) เป็นประธานในพิธีพบปะและปิดกิจกรรมฯ จิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และ นโยบาย ผอ.รมน.ภาค ๔ เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้สภาฯ เป็นศูนย์กลางของชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง  เพื่อส่งเสริมและพลักดันให้เกิดการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

ที่มา : ส่วนเสริมสร้างการรับรู้ คปต.ส่วนหน้า