The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   ศอ.บต.เตรียมพบปะนักศึกษา-ศิษย์เก่าต่างประเทศ กับการใช้ชีวิต New Normal

ศอ.บต.เตรียมพบปะนักศึกษา-ศิษย์เก่าต่างประเทศ กับการใช้ชีวิต New Normal

            สำนักข่าวอะลามี่ : ศอ.บต.เตรียมพบปะ นักศึกษาและศิษย์เก่าต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ New Normal หวังให้ชุนชนเกิดสันติสุข            เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563  นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนใต้ ในต่างประเทศและสมาคมศิษย์เก่าต่างประเทศ เพื่อเสริมสันติสุข  ครั้งที่ 1 โดยมี คณะทำงานกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาไทย จังหวัดชายแดนใต้ ในต่างประเทศ และสมาคมศิษย์เก่าต่างประเทศ เพื่อสันติสุขในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ องค์กรภาคประชาสังคม และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศอ.บต.

            โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารูปแบบกิจกรรม ผู้เข้าร่วม และขอบเขตพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมมี 2 กิจกรรมประกอบด้วย  กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าจังหวัดชายแดนใต้ และเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในห้วง New Normal หรือ “ ความผิดปกติในรูปแบบใหม่ ” ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 พร้อมเทคนิคการสื่อสารความเข้าใจที่ดี และกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจกับชุมชน โดยผู้แทนนักศึกษาไทย จชต. ในต่างประเทศและสมาคมศิษย์เก่า 

           สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทของสมาคมหรือชุมชนนักศึกษาไทยในต่างประเทศร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลและกลุ่มบุคคลได้มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ส่งเสริมการสร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

           อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างของกลุ่มนักศึกษาไทย ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  สมาคมศิษย์เก่า ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม และหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขในพื้นที่