The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   สภาอุตสาหกรรมสงขลา หนุนโครงการเมืองต้นแบบที่ 4

สภาอุตสาหกรรมสงขลา หนุนโครงการเมืองต้นแบบที่ 4

              สำนักข่าวอะลามี่ : ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา หนุนโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 จะนะ มองเห็นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ดีขึ้น เชื่อไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแน่นอน


              นายธวัชชัย รัตนะพิสิฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา กล่าวถึง โครงการเมืองต้นแบบที่ 4 หรือ โครงการอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตจะนะ ว่า เป็นโครงการที่ดีและมีแนวโน้มทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่แน่นอน อีกทั้งสภาอุตสาหกรรมฯ เองก็ผลักดันให้เกิดท่าเรือน้ำแหล่งที่ 2 ที่จะเกิดขึ้นเหมือนกัน           

             “ หากโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 ดำเนินการและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก็ถือว่าจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ “


              อย่างไรก็ตามภาครัฐต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาในท้องถิ่นด้วย รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ หรือ หากมีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นสิ่งสำคัญจะต้องถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งตรงนี้การสร้างความเข้าใจและป้อนข้อมูลให้ชาวบ้านรับรู้เป็นสิ่งสำคัญ

              ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา กล่าวพร้อมกับเชื่อมั่นว่า อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตจะนะ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแน่นอน เพราะมีกฎหมายเข้มงวดมาก

             อย่างไรก็ตามก็อยากให้ภาครัฐศึกษาผลกระทบให้ครบถ้วนว่ามีมากน้อยแค่ไหน เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชาวบ้านมากหรือไหม คุ้มค่าต่อการเปลี่ยนแปลงไหม แล้วภาครัฐมีทางออกอย่างไรในการชดเชยสิ่งที่ขาดไป เช่น มีเงินเยียวยาแต่ละกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ มีอาชีพทดแทนที่ยั่งยืน ผลตอบแทนหรือประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับให้ชัดเจน

             สำหรับในวันที่11 กรกฏาคม 2563 จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนถึงการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา ซึ่งจะเป็นเวทีครั้งใหญ่โดยจะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนชาวจะนะ มาร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่จะร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา มาร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก