The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   ศรีวรรณ สายฟ้า : รั้งตำแหน่งนายกสมาคมสตรีไทยมุสลิม วาระ 3

ศรีวรรณ  สายฟ้า : รั้งตำแหน่งนายกสมาคมสตรีไทยมุสลิม วาระ 3

            สำนักข่าวอะลามี่ : การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 63 สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย กรรมการและสมาชิกเข้าร่วมคึกคัก ผลการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ “ คุณศรีวรรณ  สายฟ้า “ ได้รับความไว้วางใจ รั้งตำแหน่งนายกสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในสมัยที่ 3


            เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563  สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกษมพิทยา  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

             สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 รวมเวลา 65 ปี  สำหรับการประชุมใหญ่ฯครั้งนี้ก็เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสมาคม และที่สำคัญคือการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้ากับครูสอนศาสนา กับการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่(ปีพ.ศ.๒๕๖๓ -พ.ศ.๒๕๖๕)

            นอกจากคณะกรรมการชุดเดิมเข้าร่วมประชุม ยังมีสมาชิกสมาคม ที่ปรึกษาและผู้มีเกียรติเข้าร่วมประชุมอีกด้วย            ผลการเลือกตั้งที่ประชุมได้มีมติเลือก นางศรีวรรณ  สายฟ้า ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย อีกเป็นวาระที่ 3 และ กรรมการอื่นอีก 24 ท่าน โดยคณะกรรมการชุดใหม่ มีแนวทางจะพัฒนางานของสมาคมให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกับจะประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาสังคมมุสลิมโดยรวมต่อไป