The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลหารือร่วมขับคลื่อนสันติสุขชายแดนใต้

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลหารือร่วมขับคลื่อนสันติสุขชายแดนใต้

           สำนักข่าวอะลามี่ : ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้


           สืบเนื่องจาก ศอ.บต. ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และการดำเนินการต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานทางวิชาการ ในอันที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความเจริญตามศักยภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

           โดยเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย  พลเอก ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมขับเคลื่อนแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (ศอ.บต.) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 5 จชต. ผู้แทนจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.

            พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า การประชุมขับเคลื่อนแผนงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในครั้งนี้ เป็นการมุ่งเน้นภารกิจที่เป็นความร่วมมือทางวิชาการ ที่จะนำไปสู่การทำ MOA ร่วมกันระหว่างภาควิชาการและภาครัฐ เพื่อให้การพัฒนาและแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ได้จริง ซึ่งต้องอาศัยหลักการข้อมูลทางวิชาการและความเหมาะสมเพื่อให้บุคลากรภาคการศึกษาสามารถนำหลักสูตร ไปปรับใช้ในสถานการณ์การเรียนการสอนได้ และขยายผลการรับรู้สู่ระดับชุมชนในพื้นที่ให้กว้างขวางต่อไป

             อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังได้สรุปความคืบหน้าการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยากรในการสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ ส่งต่อสู่เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ครอบคลุม นอกจากนี้ยังได้มีการหารือถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (MOA) ซึ่งมีกำหนดการลงนามอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในเดือนสิงหาคม 63 ที่จะถึงนี้