Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   เปิด70รายชื่อมุสลิม ผู้สมัคร สปช
เปิด70รายชื่อมุสลิม ผู้สมัครสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ( สปช)
              
              สำนักข่าวอะลามี่ :  เผยรายชื่อ70 มุสลิม เป็นผู้สมัคร สปช.ซึ่งเป็นตัวแทนนิติบุคคล โดยมีคนเด่น คนดัง ในแวดวงมุสลิม แห่สมัครคึกคักรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น สปช. ที่ได้แก้ไขและเพิ่มเติมแล้วครับ บุคคลในวงการมุสลิมที่องค์กรนิติบุคคลเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ลำดับ ชื่อบุคคล องค์กรนิติบุคคลที่เสนอชื่อ ปฏิรูปมีดังนี้

             1 นายคัมภีร์ ดิษฐากร มูลนิธิวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาและพัฒนา บริหารราชการแผ่นดิน 2 นายบรรจง โซ๊ะมณี มูลนิธิเพื่อคุณธรรม การศึกษา 3 นายพิมาน บินตำมะหงง มูลนิธิอิสลามศาสนูปถัมภ์ สังคม 4 นายนิรันดร์ พันทรกิจ มูลนิธิมัจลิซุสดินี อื่นๆ 5 นายยืนหยัด ใจสมุทร มูลนิธิหลวงดำรงใจราษฎร์ หลวงสมุทรโยธี บรรพบุรุษใจสมุทร กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 6 นายนิมันซูร จิยี่งอ มูลนิธิดารุสลาม การศึกษา

            7 นางกูไซหมะวันซะฟีหนะ มนูญทวี มูลนิธิส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สังคม 8 นายทวีศักดิ์ มหามะ สมาคมนักธุรกิจอาเซียน การเมือง 9 นายมนูญ รามบุตร สมาคมการค้าฮาลาลอาเซียน เศรษฐกิจ 10 นายซาการียา บินยูซุฟ มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข พลังงาน 11 พลโทสมโภชน์ เงินเจริญ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสมุทรปราการ อื่นๆ 12 นายอดิศักดิ์ อัสมิมานะ สมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าฮาลาลไทย อื่นๆ 13 นายวินัย ดะห์ลัน สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สังคม 14 พ.ต.ท.สันติ อัลอิดรุส มูลนิธิพิทักษ์คุณธรรม อื่นๆ

            15 นายอิบรอเหม อาดำ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อื่นๆ 16 นายภูวเดช เจ๊ะฮูเซง พรรคคนขอปลดหนี้ อื่นๆ 17 นายสุไอนี เพียรดี มัสยิดยามิอุลอิสลาม (บ้านมาบสอง) อื่นๆ 18 นายบาโหรม บิลโต๊ะหมาด สมาคมเภสัชและอายรเวชโบราณจังหวัดสงขลา การเมือง 19 นายอิบรอฮีม ยานยา มูลนิธิวัฒนธรรมภาคใต้ สังคม 20 นายโยธิน มานะบุญ มัสยิดยุมรอตุลอิสลาม สังคม

ปกรณ์ ปรียากร

            21 นายอับดุลเลาะ วาแม สมาคมสายน้ำ สังคม 22 นายมนูพันธ์ ชลายนเดชะ สมาคมสนธิอิสลาม อื่นๆ 23 นายปกรณ์ ปรียากร มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย อื่นๆ 24 นายบุญญา หลีเหลด พรรคภราดรภาพ การเมือง 25 นายอาหะหมัด เบนโน มูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษา 26 นายวสันต์ ทองสุข สมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทย สื่อสารมวลชน 27 นายจักรกฤษณ์ เพิ่มพูล มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สื่อสารมวลชน 28 นายรอฮีม กาสา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน สังคม

จักรกฤษณ์ เพิ่มพูล


          29 นายนัสเซอร์ ยีหมะ สมาคมชาวประมงรักษ์ทะเลสาป อำเภอปากพยูน อื่นๆ 30 นางชิดชนก ราฮิมมูลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อื่นๆ 31 นายอติคม ธนบัตร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง อื่นๆ 32 นายมังโสด หมะเต๊ะ มูลนิธิเพื่อการศึกษาดารุนนาอีม อื่นๆ 33 นายนิรันดร์ วายา มูลนิธิอัลฟุรกอน การเมือง 34 นายกูมัจดี ยามิรูเด็ง มูลนิธิทุนการศึกษาหอวังเกษม อยู่สำราญ เศรษฐกิจ 36 นายอับดุลอายี สาเม็ง ศอ.บต. พลังงาน 37 นายอนุมัติ ศาสนูปถุมภ์ มูลนิธิฮัมซะห์ สื่อสารมวลชน 38 นายอุสมาน ดาโอะ พรรคประชาธรรม การเมือง

            39 พล.ต.ต.จำรูญ เด่นอุดม มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้ การปกครองท้องถิ่น 40 นายปราโมทย์ สมะดี พรรคเพื่อสันติ การเมือง 41 นายสมชาย สาโรวาท สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ การเมือง 42 พล.ร.อ.นคร ทนุวงษ์ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย พลังงาน 43 นายเจริญ ถิ่นเกาะแก้ว สมาคมนักเรียนเก่าภูเก็ตวิทยาลัย สื่อสารมวลชน 44 นายสมาน งามโขนง สมาคมกอรีแห่งประเทศไทย สื่อสารมวลชน 45 นายสมชาย มูฮัมหมัด สหภาพแรงงานไพร์มบอกซ์ สังคม 46 นายฮานิฟ หยงสตาร์ พรรคเพื่อสันติ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 46 นายกอยไวนี สตอหลง สหภาพแรงงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สังคม

วสันต์ ทองสุข

           47 นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ กรมคุมประพฤติ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 48 นายรอหมาน หลีเส็น สมาคมอิสลามศึกษาสตูล การศึกษา 49 นายบัณฑิต สาและ สมาคมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ การศึกษา 50 นางรัตติยา สาและ มหาวิทยาลัยทักษิณ การศึกษา 51 นายเสนีย์ สุวรรณดี สมาคมฝึกอบรมด้านการบิน การศึกษา 52 นายนิยะปาร์ ระเด่นอาหมัด สมาคมศิษย์เก่าสถานศึกษาในปากีสถาน การศึกษา 53 นายรังสรรค์ ทองทา มูลนิธิธรรมิสลาม การศึกษา 54 นายมุหัมมัดนาสีรุดดิน และบุ๊ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพสถานศึกษาปัตตานี การศึกษา 55 นายดนัย สยามวาลา มูลนิธิอิสลามเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ พลังงาน

          56 นายแวฮามะ บากา สมาคมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 57 นายมูหะมะ เจะเอาะ สมาคมพัฒนาสังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 58 นางฮาลีเมาะ อุตรสินธ์ มูลนิธิเพื่อการศึกษาพัฒนาเด็กและเยาวชน สังคม 59 นายสุเทพ ชองโกเลีย สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมหิดล อื่นๆ 60 นายดิเรก วันแอเลาะ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี อื่นๆ 61 นายมนต์ชัย สุปัญโญ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี อื่นๆ 62 นางนาตยา คณโฑทอง สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรี อื่นๆ

            63 นายศุภนัย พวงมณี มูลนิธิธรรมิสลาม อื่นๆ 64 นายมูฮัมหมัดเฟาซี แยนา สมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม อื่นๆ 65 นางอามีน๊ะ กาเสมละ กลุ่มแม่บ้านสตรี อื่นๆ 66 นายสันติ บางอ้อ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ อื่นๆ 67 นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อื่นๆ 68นายสิรัตน์ สิทธิดารา โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง การศึกษา 69พลโทสมชาย วิรุฬหผล องค์การสงเคราะห์มุสลิมแห่งประเทศไทย พลังงาน 70 พันโทณรงค์ โต๊ะซา มัสยิดมานารุลฮุดา บริหารราชการแผ่นดิน

หมายเหตุ 1. เรียงตามลำดับตามวันที่เสนอชื่อ 2. หมายเลขที่ 68,69,70 เพิ่มเติมภายหลัง