Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   กรรมการสื่อมุสลิมฯถกนักแรกคลอด 3ยุทธศาสตร์

กรรมการสื่อมุสลิมฯ ถกนักแรกคลอด 3ยุทธศาสตร์

              สำนักข่าวอะลามี่ : กรรมการด้านสื่อสารมวลชน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก จุฬาราชมนตรี  ตามมาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนา โดยคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช. ) ที่ 49/59  ถกนัดแรก กำหนด 3 ยุทธศาสตร์หลัก สร้างการยอมรับ ความเข้าใจ และ สร้างคุณภาพสื่อ


            เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการ ด้านสื่อสารมวลชน ที่แต่งตั้ง โดย ท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ได้ร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ชั้น 3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 

          สำหรับ คณะกรรมการดังกล่าว เป็นไป ตามมาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนา โดย คำสั่งคณะรักษาความปสงบแห่งชาติ (คสช.)ที่ 49/59 เพื่อลดความขัดแย้ง และสร้างความเข้าใจอันดี ทั้งศาสนิกและต่างศาสนิก

          โดยมี คุณจักรกฤษ เพิ่มพูน อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธาน โดยได้รับการสนับสนุนการจัดประชุมจาก คุณคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี โดยมีคณะกรรมการ ทั้งหมด 15 ท่าน ประกอบด้วย

          คุณจักกฤษ เพิ่มพูน คุณคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ คุณสมาน งามโขนง คุณเอกราช มูเก็ม คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ คุณคอลิด ปูทอง คุณอนุมัติ ศาสนูปถัมภ์ คุณวสันต์ ทองสุข คุณเกรียงไกร วัชรปรียากร คุณอารซู มาทวี  คุณบัญญัติ ทิพย์หมัด คุณมานิตย์ ภูมิสุข คุณสมชาย เจ๊ะวังมา ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ นายมารุต กอเซ็มมูซอ ผู้ช่วยเลขานุการ และ นางโสภา นิลขาว  เลขานุการ

          สำหรับวาระการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณายุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน  และ แผนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุดนี้  โดยที่ประชุมได้นำเสนอแนวทางหลากหลาย โดยเฉพาะบทบาทของสื่อมุสลิมที่ได้รับการวิจารณ์ถึงจริยธรรมสื่อ ท่ามกลางกระแสของโซเชียลมีเดีย กรรมการ ผู้ช่วยเลขานุการ


          โดยที่ประชุมได้สรุปยุทธศาสตร์หลัก3 ด้านประกอบด้วย การสร้างการยอมรับองค์กรมุสลิมในประเทศ สร้างความเข้าใจอิสลามกับบุคคลภายนอก และ สร้างความมั่นคงในวิชาชีพสื่อ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพและการผลิตสื่อมุสลิมเพื่อให้ได้รับการยอมรับมากขึ้นในอนาคต

          นอกจากนี้ในที่ประชุมยังหารือว่า ในระยะยาว คณะกรรมการชุดนี้น่าจะมีการพัฒนาองค์กรสื่อ เพื่อให้นำพาสื่อมุสลิมก้าวสู่เวทีสื่อสารธารณะมากยิ่งขึ้นอีกด้วย