Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ครม.แต่งตั้ง ชัยชาญ ช้างมงคล เป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล แก้ปัญหาชายแดนใต้

ครม.แต่งตั้ง " ชัยชาญ ช้างมงคล" เป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาลแก้ปัญหาชายแดนใต้

           สำนักข่าวอะลามี่ : ครม.แต่งตั้ง " พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล " เป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาลแก้ปัญหาชายแดนใต้ บูรณาการในพื้นที่ให้มีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมรายงานแนวทางแก้ปัญหา ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ


          วันนี้ (3 ก.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.อ.จำลอง คุณสงค์ เป็นรองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พล.อ.ปราการ ชลยุทธ พล.อ.วิวรรธน์ ปฐมภาค พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม นายจำนัล เหมือนดำ เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
.                   
 

            โดยผู้แทนพิเศษของรัฐบาลมีอำนาจหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่ให้เกิดการบูรณาการและมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การแก้ปัญหามีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประสานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงงานให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภาคใต้ในประเด็นด้านความมั่นคง

           พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ รายงานปัญหาอุปสรรค ตลอดจนเสนอแนวทางการป้องกัน เพื่อแก้ไขปัญหาต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะ

          ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ แทน พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์  ที่ไปดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา

          ที่มา : Thai PBS
          หมายเหตุ : ติดตาม Alami New ผ่านระบบYoutube : https://www.youtube.com/channel/UC2JuzO2tt8nKO7d672pqdiw?view_as=subscriber