Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลประชุมหน่วยงานชายแดนใต้ ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลประชุมหน่วยงานชายแดนใต้

ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ

+สั่งจับตานายหน้าแสวงหาผลประโยชน์จากนโยบายรัฐและแชร์ลูกโซ่

              สำนักข่าวอะลามี่ : พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลประชุมผ่านระบบวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ ติดตามความคืบหน้าlสถานการณ์โควิด-19 การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ย้ำทุกหน่วยให้ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง สั่งจับตานายหน้าแสวงหาผลประโยชน์จากนโยบายรัฐและแชร์ลูกโซ่

              วันนี้( 8 พ.ค.63 ) เวลา 09:00 ที่ห้องประชุมวิวรรธน์ปฐมภาคย์ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี และ ห้องยุทธนาธิการ กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เชิญผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วย ผู้แทนจากจังหวัดปัตตานี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนจากศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ 

            โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  การรังวัดแปลงที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

             การดำเนินงานโครงการไฟฟ้าประชารัฐเพื่อความมั่นคง โครงการเพิ่มปัจจัยการผลิตด้านการแปรรูปการเกษตรโครงการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรที่ต่อเนื่องกับการแปรรูปตามโครงการสมาร์ทซิตี้ รวมทั้งการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการในเชิงบูรณาการให้แก่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

            นอกจากนี้ยังมีวาระหารือต่างๆ เช่น กรอบการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในทุกมิติของ ศอ.บต. การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

            ซึ่งหน่วยที่เกี่ยวข้องได้รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานพร้อมปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้นำข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้จังหวัดและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อป้องกันการระบาดซ้ำ ที่จะส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจให้ยากยิ่งขึ้น

          นอกจากนี้ ยังได้นำคำขอบคุณ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาแจ้งต่อที่ประชุม โดยฝากขอบคุณไปยังทุกหน่วยที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างทุ่มเท เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  จนถึงขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

             อย่างไรก็ตาม ก่อนปิดการประชุม พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมหาทางช่วยเหลือเกษตรในพื้นที่ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ รวมทั้งให้แจ้งเตือนไปยังประชาชนระวังมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบต่างๆ เช่น แชร์ลูกโซ่ หรือนายหน้าที่แอบอ้างว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อป้องกันการซ้ำเติมปัญหาให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อน