Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ผู้ว่านราฯมอบอาวุธปืนสั้น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 62

ผู้ว่านราฯมอบอาวุธปืนสั้น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 62  

            สำนักข่าวอะลามี่ : ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบอาวุธปืนสั้นให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562

            เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา  นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบอาวุธปืนสั้นให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ในโอกาสการประชุมกรรมการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา             สำหรับกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 4 ราย ในพื้นที่ 4 ตำบลของจังหวัดนราธิวาส ได้แก่
             1. ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง

             2. ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส

            3. ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ

           4. ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ

            สำหรับผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 จำนวน 4 ราย เป็นผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่

          1. ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ

           2. ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี

           3. ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก

         4. ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส

            ในโอกาสนี้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้แสดงความยินดีกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 และทุกคนที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อผลสำเร็จของงานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย

             ทั้งนี้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ ดำเนินงานตามนโยบายของทางราชการ ทั้งด้านการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การปกครองท้องที่ การรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความเป็นธรรม ตลอดจน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆด้าน ถือได้ว่าเป็นกำลังหลักสำคัญของฝ่ายปกครองในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของประชาชนในพื้นที่ อย่างแท้จริงครับ