Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   อนุมัติแล้วปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนผู้นำศาสนา

อนุมัติแล้วปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนผู้นำศาสนา

                สำนักข่าวอะลามี่: กรมบัญชีกลาง อนุมัติกระทรวงมหาดไทยอนุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนผู้นำศาสนา มีผลแล้ว


              เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือต่อ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและสอดรับกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน ณ ห้องประชุม โรงแรมอัลมีรอซ

                ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือมายังสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมระบุว่า อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนให้กับผู้นำศาสนา ได้แก่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น แล้ว
                ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้