Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   จัดอบรมสตรีจิตอาสาเพื่อการจัดการศพ (มายัต ในหลักการอิสลาม

จัดอบรมสตรีจิตอาสาเพื่อการจัดการศพ (มายัต ในหลักการอิสลาม

            สำนักข่าวอะลามี่ : สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ฝังอันตามัน จัดกิจกรรมมุสลิมมะห์จิตอาสาเพื่อการจัดการศพ (มายัต ในหลักการอิสลาม)  โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก


            กิจกรรมมุสลิมมะห์ จิตอาสาเพื่อการจัดการศพ (มายัต ในหลักการอิสลาม) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ณ  มัสยิดนุรู้ลบาดียะห์ บ้านใสยวน จ.ภูเก็ต โดย นายสมชาย เนาว์ไพร อิหม่ามมัสยิดนุรู้ลบาดียะห์ บ้านใสยวน จ.ภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วม 100 คน ซึ่งจัดโดย ศูนย์ประสานงานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ฝั่งอันตามัน

            กิจกรรมดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างกิจการสตรีเด็กและเยาวชนมุสลิม ให้ก่อเกิดจิตอาสา และการเรียนรู้วิถีอิสลาม เพื่อนำไปปฏิบัติใช้อย่างถูกต้อง ให้เป็นคุณประโยชน์ที่ตี ในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมจากพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง ร่วม 60 คน

           
           นายอธิภัทร โยธารักษ์
ประธานศูนย์ประสานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคได้ฝั่งอันดามัน กล่าวว่า  โครงการมุสลิมมะห์จิตอาสาเพื่อการจัดการศพ (มายัต ในหลักการอิสลาม รุ่นที่ 2 " เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สู่แกนนำกลุ่มมุสลิมมะห์ผู้มีจิตอาสา ในชุมชนนั้นๆ สามารถช่วยเหลือจัดการผู้เสียชีวิตในครอบครัวและชุมชนได้ ซึ่งกำหนดไว้ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ บ้านใสยวน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต            โดยมีวิทยากรบรรยาย อาจารย์วิรัตน์ และเส้ม  เลขานุการคณะกรรมการอิสลาม จ.กระบี่  บรรยายหัวข้อ " การจัดการศพ (มายัต) ในหลักการอิสลาม"

            จากนั้น ทีมวิทยากรจัดกิจกรรมการสาธิต ภาคปฏิบัติ มีการแบ่งกลุ่ม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้สามารถปฎิบัติได้อย่างเข้าใจและสามารถนำไปปฎิบัติในสถานการณ์จริงได้ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมลุล่วงไปด้วยดี