Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ฮัจย์ไทยไปซาอุฯจากสนามบินหาดใหญ่ 290 คน

จังหวัดสงขลา จัดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ส่งผู้แสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย วันแรก มีผู้เดินทางจำนวน 290 คน ขณะที่บรรดาญาติพี่น้องต่างเฝ้ารอ ส่งกำลังให้ผู้แสวงบุญเดินทางโดยสวัสดิภาพ และประกอบศาสนกิจอย่างสมบูรณ์

 

วันนี้ (9 พ.ค. 67) เวลา 08.15 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองอธิบดีกรมการปกครอง นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ ปลัดจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทาง ซึ่งเป็นพี่น้องมุสลิมในจังหวัดภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

 

. พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ในวันนี้เป็นวันแรกและเที่ยวบินแรกของประเทศไทย ที่จะนําพี่น้องมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย และเป็นทราบกันดีว่าพิธีฮัจย์ ถือเป็นหนึ่งในศาสนบัญญัติที่ศาสนาอิสลามกำหนดให้ผู้ที่นับถืออิสลาม หรือ มุสลิมทุกคนที่มีความสามารถทั้งด้านร่างกาย และทรัพย์สินต้องปฏิบัติอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต ณ นครเมกกะ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย โดยมีเป้าหมาย เพื่อขัดเกลาจิตใจ เข้าถึง และแสดงออกถึงความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง ฝึกฝนความอดทน และรู้สึกถึงความเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นรากฐานสําคัญของศาสนาอิสลามที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพ ความสมานฉันท์ และความเท่าเทียมของมุสลิมทั่วโลก

 

. ทั้งนี้ ศอ.บต. และจังหวัดสงขลา ได้ให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่อำนวยความสะดวกช่วยเหลือและบริการทั้งที่ประเทศไทย และที่ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ตลอดระยะเวลาของการประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อให้ผู้แสวงบุญได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ได้อย่างสะดวก ราบรื่นและสมบูรณ์

 

. สำหรับ ปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 ประเทศไทย มีผู้ลงทะเบียนไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งหมด 7,738 คน เดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 4,189 คน โดยข้อมูลตารางเที่ยวบินขาไปช่วงต้น ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2567 และช่วงปลาย ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ส่วนเที่ยวบินขากลับ ช่วงต้น ระหว่างวันที่ 23-30 มิถุนายน 2567 และช่วงปลาย วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 28 เที่ยวบิน

 

. เที่ยวบินปฐมฤกษ์ครั้งนี้ เดินทางด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG8800 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ เวลา 10.10 น. และจะถึงท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในเวลาประมาณ 15.10 น. มีผู้โดยสารในไฟลท์นี้ ทั้งสิ้น 290 คน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น มีบรรดาญาติพี่น้องของผู้แสวงบุญจากหลายจังหวัดในภาคใต้ มาร่วมส่งกำลังใจให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ และประกอบศาสนกิจอย่างสมบูรณ์ ขณะที่บริเวณด้านนอกอาคาร มีผู้ประกอบการร้านค้ามาจำหน่ายสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการเดินทางของผู้ไปแสวงบุญ รวมทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องแต่งกาย เพื่อรองรับญาติพี่น้องที่เดินทางมาส่งด้วยเช่นกัน

 

ขอบคุณภาพ /ข่าว

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา