Travel
Home   /   Travel  /   ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ปี 2563"

ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ปี 2563

             สำนักข่าวอะลามี่ : อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เผยยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว 2563 จะเน่นการสร้างให้ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพของโลก หวังสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน


             นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวถึง วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579  ว่า จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพ บนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้ สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

            โดยมีเป้าหมาย  ที่จะให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สมดุลและยั่งยืน  สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 1 ใน 5 ของโลก และให้จำนวนนักท่องเที่ยว 1 ใน 10 ของโลก สันบสนุนให้การท่องเที่ยวเติบโตอย่างยั่งยืน มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญจะต้องสร้างคนไทยมีจิตสำนึกรักประเทศ และเป็นเจ้าบ้านที่ดี

            นายทวีศักดิ์ ทั้งนี้ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวดังนี้  การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

           การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ สิ่งอำนวยความสะดวก นอกจากนี้ จะต้องพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว

          การสร้างสมดุล ให้กับการท่องเที่ยว ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริม วิถีไทย และการสร้างความเชื่อมั่น และ การบูรณาการการบริหารจัดการ การท่องเที่ยว และการส่งเสริม ความร่วมมือระหว่างประเทศ

          นายทวีศักดิ์  กล่าวว่า  สำหรับรายได้จากการท่องเที่ยว พบว่า มากกว่า 3 ใน 5 ของรายได้ จากนักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ  โดยในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวติดอันดับแรก คือชาวจีน มีส่วนแบ่งรายได้เกือบ ร้อยละ 30ของรายได้ท่องเที่ยวทั้งหมด 

         โดย 5 ปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย มาเลเซีย สร้างรายได้สูงสุด 3 อันดับแรก ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 63 ของรายได้ทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 เมื่อ 10 ปีก่อนหน้า

        สำหรับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ปี 2563  แนวโน้มการเติบโตของ นักท่องเที่ยว.กลุ่ม FIT (การตัดสินใจจากอินเตอร์เนต และการบอกต่อ)  นักท่องเที่ยวจากเมืองรอง ของจีน (ส่วนใหญ่ยังคงมาเป็นกรุปทัวร์)

        ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวมีความสนใจที่หลากหลายขึ้น แม้ว่ามาเที่ยวจำนวนวันเท่าเดิม แต่มีจุดหมายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสุขภาพ

         นอกจากนี้ การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (ทางทะเล)  การส่งเสริมการลงทุน ในเมืองรองด้วยมาตรการทางภาษี และพัฒนาการคมนาคม เชื่อมโยงเมืองหลัก เมืองรอง  ตลอดจนการสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็นธรรม (การร่วมมือทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน – การร่วมมือป้องกัน สร้างความเชื่อมั่น)