Inside Asia
Home   /   Inside Asia  /   Jojie Samuel MC Samuel ทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยคนใหม่

" Jojie Samuel MC Samuel "  เอกอัคราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยคนใหม่                 สำนักข่าวอะลามี่ :  คณะรัฐมนตรี รัฐบาลมาเลเซีย ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง " นายโจจี แซมูเอล เอ็มซี แซมูเอล"  (Mr. Jojie Samuel MC Samuel) ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมาเลเซียประจำประเทศไทย คนใหม่ สืบแทน ดาโต๊ะนาซีระห์ บินตี ฮุสซัยน์ (Dato’ Nazirah binti Hussain) แล้ว

                มีรายงานว่า  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลมาเลเซียมีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายโจจี แซมูเอล เอ็มซี แซมูเอล (Mr. Jojie Samuel MC Samuel) ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมาเลเซียประจำประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน ดาโต๊ะนาซีระห์ บินตี ฮุสซัยน์ (Dato’ Nazirah binti Hussain) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ