Inside Asia
Home   /   Inside Asia  /   EXIM BANK เปิดสำนักงานเวียดนาม รุกตลาดภูมิภาคอาเซียน

EXIM BANK เปิดสำนักงานเวียดนาม รุกตลาดภูมิภาคอาเซียน


        สำนักข่าวอะลามี่ : EXIM BANK เปิดสำนักงานผู้แทนแห่งที่ 4 ใน นครโฮจิมินห์ เวียดนาม เชื่อมโยงเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเป้าหมายขยายสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการไทยใน CLMV เพิ่มขึ้น คิดเป็นยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ 50,000 ล้านบาทภายในปี 2568

         ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ได้เปิดทำการสำนักงานผู้แทน EXIM BANK แห่งที่ 4 ในนครโฮจิมินห์ เวียดนาม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 มีนายจักรกริช ปิยะศิริกุล เป็นหัวหน้าสำนักงานผู้แทนฯ ทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนภายใต้ทีมประเทศไทย ขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทยกับประเทศต่าง ๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียน

         โดยมีเป้าหมายขยายสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการไทยใน CLMV เพิ่มขึ้น คิดเป็นยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ 50,000 ล้านบาทภายในปี 2568 เพิ่มขึ้นก้าวกระโดด 45% จากยอดคงค้างจำนวน 34,500 ล้านบาทในปี 2563 ทั้งนี้ EXIM BANK เปิดดำเนินการสำนักงานผู้แทนแห่งแรกในย่างกุ้ง เมียนมาเมื่อปี 2560 จากนั้นจึงเปิดสำนักงานผู้แทนในเวียงจันทน์ สปป.ลาว และพนมเปญ กัมพูชาในปี 2561 และ 2562 ตามลำดับ ส่วนสำนักงานผู้แทนในนครโฮจิมินห์จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี 2564 ถึงต้นปี 2565

        กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า EXIM BANK จัดตั้งสำนักงานผู้แทนใน CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ครบถ้วนทั้ง 4 แห่ง เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการคลัง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยสามารถแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจอยู่มาก

       อีกทั้งผู้ประกอบการไทยยังมีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเปิดสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในนครโฮจิมินห์ยังสอดคล้องกับนโยบาย Dual-track Policy ของ EXIM BANK ในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยภายใต้บทบาท “ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (Thailand Development Bank)” ควบคู่กับการทำหน้าที่ “ศูนย์บริการครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศให้แก่ SMEs (One Stop Trading Facilitator for SMEs)” ในตลาดเวียดนาม

        เวียดนามเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านการค้าและการลงทุนด้วยจำนวนประชากรเกือบ 100 ล้านคน ทำให้มีแรงงานเพียงพอรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจ สามารถผลิตสินค้าในต้นทุนที่ต่ำกว่าหลายประเทศ ประชากรและนักลงทุนต่างชาติในเวียดนามมีความต้องการใช้สินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและป้อนภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลเวียดนามส่งเสริมการค้าเสรีและการลงทุนจากต่างประเทศ ทำให้เศรษฐกิจเวียดนามยังขยายตัวดี

        “ แม้ในปีที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เวียดนามก็ยังสามารถรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ได้เกือบ 3% สวนทางกับประเทศส่วนใหญ่ในโลกที่เศรษฐกิจเผชิญภาวะหดตัว ในปี 2564 เศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้มเติบโตถึง 6.5% ผู้ประกอบการไทยจึงมีโอกาสอีกมากที่จะขยายธุรกิจการค้าและการลงทุนเข้าไปยังตลาดเวียดนามดร.รักษ์ กล่าวและว่า

           ซึ่งปัจจุบันเวียดนามเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับ 4 ของไทย เป็นรองจากตลาดหลักอย่างสหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปเวียดนาม ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และน้ำมันสำเร็จรูป ขณะที่การลงทุนของไทยในเวียดนาม กระจายอยู่ในหลากหลายธุรกิจ อาทิ นิคมอุตสาหกรรม พลังงาน อาหารแปรรูป ปิโตรเคมี และบรรจุภัณฑ์ โดยไทยเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับ 7 ในเวียดนาม

            ดร.รักษ์ กล่าวว่า ในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนไทย-เวียดนามให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง EXIM BANK พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยส่งออกสินค้าโดยเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่ากับผู้ประกอบการเวียดนาม อาทิ การส่งออกสินค้าประเภทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร และวัสดุก่อสร้างป้อนภาคการผลิตของเวียดนาม รวมถึงการเข้าไปลงทุนของคนไทยในธุรกิจสนับสนุน อาทิ บรรจุภัณฑ์ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอื่นของเวียดนาม การแปรรูปอาหารและสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ สอดคล้องกับการสนับสนุนของรัฐบาลเวียดนามเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่ทั่วโลกให้ความใส่ใจ ไปจนถึงธุรกิจในโลกยุค New Normal เช่น ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ธุรกิจคลังสินค้าออนไลน์ (Fulfillment) และธุรกิจดิจิทัล

           “EXIM BANK พร้อมส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนของไทยในตลาดหลักและตลาดใหม่ การเปิดสำนักงานผู้แทนของ EXIM BANK ในนครโฮจิมินห์เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมทีม EXIM BANK และทีมประเทศไทย เพื่อร่วมกันอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ นำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ท่ามกลางความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาของโลกยุคใหม่” ดร.รักษ์ กล่าว

+++++

EXIM Thailand Opens Fourth Representative Office in Ho Chi Minh City of Vietnam to Link Thai Economy and National Development with ASEAN Countries  
          Dr. Rak Vorrakitpokatorn, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), revealed that EXIM Thailand opened its fourth representative office in Ho Chi Minh City, Vietnam, in June 2021. Mr. Jakkrit Piyasirikul has been appointed Chief Representative Office to work in collaboration with the public and private sectors under the Thailand Team to drive Thailand’s international trade and investment in various countries in the Greater Mekong Subregion and ASEAN. Loan approvals for Thai entrepreneurs in the CLMV (Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam) are to be expanded with loan outstanding targeted to reach 50,000 million baht by 2025, a frog-leap growth of 45% from that of 34,500 million baht in 2020. The Bank established its first representative office in Yangon of Myanmar in 2017, followed by those in Vientiane of Lao PDR and Phnom Penh of Cambodia in 2018 and 2019, respectively. The official opening ceremony of the EXIM Thailand’s Ho Chi Minh City representative office will be held around the end of 2021 through early 2022.  

           EXIM Thailand President said that EXIM Thailand has completely established four overseas representative offices in CLMV (Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam) in accordance with the Ministry of Finance’s policy to support Thai exporters and investors in exploring fresh business opportunities in overseas markets to a greater extent, especially in neighboring countries. It is because these countries have great business potential and to which Thai entrepreneurs have familiarity in terms of culture and consumer behaviors that are close to those of Thailand. Besides, having the representative office in Ho Chi Minh City is in line with EXIM Thailand’s Dual-track Policy to support Thai entrepreneurs under the Bank’s role as “Thailand Development Bank” in conjunction with “One Stop Trading Facilitator for SMEs” in the Vietnamese market.

             Vietnam is a market with high trade and investment potential. It has population of almost 100 million, hence adequate labor force to serve business growth and manufacturing of products at lower costs than those of other countries. There has been high demand for goods for people’s consumption and for foreign investors’ manufacturing. Coupled with the Vietnamese government’s policy to promote free trade and foreign direct investment, the country’s economy has been growing favorably. Despite the COVID-19 pandemic for the past year, Vietnam has been able to maintain its economic growth at almost 3%, in contrast with most countries around the world which have seen economic contraction. For 2021, the Vietnamese economy tends to grow by as high as 6.5%. In view of this, there are ample opportunities for Thai entrepreneurs to expand their trade and investment in the Vietnamese market. Vietnam is currently the Thailand’s 4th largest export market, following such principal markets as the US, China and Japan, respectively. Major export goods from Thailand include motor cars, parts and accessories, plastic resin, chemical products, air-conditioners and parts, and refine fuels, while Thai direct investment in Vietnam go to diverse businesses, such as industrial estate, energy, processed foods, petrochemicals and packaging. Thailand is the 7th largest foreign investor in Vietnam.      

             Dr. Rak further said that, in promoting consistent expansion of Thai-Vietnamese trade and investment, EXIM Thailand is fully equipped to support Thai exporters by linking value chain with Vietnamese entrepreneurs with export of electronic parts, machinery and construction materials to serve Vietnam’s manufacturing sectors. These include promotion of Thai investors in such supporting business as packaging to serve other industries in Vietnam, and food and agricultural product processing in which Thai entrepreneurs have expertise. This has been in line with the Vietnamese government’s policy to support value added production and upgrading of agricultural products, as well as investment in renewable energy business in the context of green economy which has been a global priority today and businesses in the New Normal era like e-commerce, fulfillment and digital business.      

             “EXIM Thailand is ready to promote Thai export and investment in principal markets and new frontiers. Opening of a representative office in Ho Chi Minh City is a part of our effort to synergize EXIM Thailand Team and Thailand Team in joint support and facilitation for trade and investment by Thai entrepreneurs who have potential to drive international trade and investment strategies. This will subsequently contribute to Thailand and ASEAN’s development amid changes and challenges of the new business world,” added Dr. Rak.