Business
Home   /   Business  /   กฟผ. กระบี่ จัดกิจกรรม "เรียนรู้พลังงาน เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่

กฟผ. กระบี่ จัดกิจกรรม "เรียนรู้พลังงาน เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่" ให้ความรู้ด้านพลังงานกับประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

             สำนักข่าวอะลามี่: “ พลังงานไฟฟ้า” นับเป็นปัจจัยสำคัญพื้นที่ของทุกชีวิต ทุกครอบครัวและทุกสังคม การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้านพลังงานก็มีความจำเป็น และสำคัญยิ่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ก็ได้ให้ความสำคัญด้านพลังงานตลอดมาและตลอดไป โดยเฉพาะกับประชาชนทุกกลุ่มในจังหวัดกระบี่ โดยหน่วยงาน กฟผ. ทั้งโรงไฟฟ้ากระบี่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการการมีร่วมของประชาชนและฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ ได้จับมือกันจัดกิจกรรม "เรียนรู้พลังงาน เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่" ตลอดปี 2560  เพื่อให้ความรู้ด้านพลังงานกับประชาชนทุกกลุ่มในจังหวัดกระบี่ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มต่างๆ มาพัฒนาการดำเนินงานของ กฟผ. ให้ดีขึ้นต่อไป


             นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ กล่าวว่า กฟผ. กระบี่ และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ จัดกิจกรรม "เรียนรู้พลังงาน เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่" มาตลอดปี 2560 เพื่อให้ความรู้ด้านพลังงานกับประชาชนทุกกลุ่มในจังหวัดกระบี่ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนมาพัฒนาการดำเนินงานของ กฟผ. ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยมีชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ทุกชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คณะพัฒนาการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ข้าราชการในอำเภอลำทับ คณะผู้นำชมชุนอำเภอลำทับ ได้เข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงโรงไฟฟ้ากระบี่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2560

              โดยเยี่ยมชมการผลิตไฟฟ้าการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้และของประเทศ ตลอดจนความคืบหน้าการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดในจังหวัดกระบี่ การผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงถ่านหิน การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานงานหมุนเวียน การผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด การขนถ่ายถ่านหินด้วยระบบปิด ตลอดจนการดูแลสังคมชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ กฟผ.กระบี่

             ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชนได้สอบถามข้อห่วงกังวล จาก กฟผ. โดยมีประชาชนและชุมชนมาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากระบี่ 6 เดือนแรก ของปี 2560 หลายพันคน และในโอกาสนี้ กฟผ. กระบี่ ก็ได้นำคณะเข้าชมห้องควบคุมการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้ทราบขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า การดูแลสิ่งแวดล้อมและมาตรการควบคุมความปลอดภัย

             นอกจากกิจกรรมที่ กฟผ. ได้ดำเนินการเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านพลังงานกับผู้นำชุมชน นักเรียน ประชาชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆ แล้ว กฟผ. ยังได้ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ โดยนายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ อาสาสมัครพลังงานและสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และเข้าใจสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ภายใต้แนวคิด " พลังงานเพื่อชีวิต Energy for life @krabi " เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ตลอดจนได้เรียนรู้และตระหนักว่าปัญหาเรื่องพลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัวและเกิดจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดกระบี่ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งมีการขยายผลต่อไปยังสมาชิกในครอบครัวและคนใกล้ชิด

              โดยกิจกรรมนี้กำหนดจัดจำนวน 8 ครั้ง ใน 8 อำเภอ คือ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 จัดขึ้นที่โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง วันที่ 13 มิถุนายน 2560 จัดที่โรงเรียนเมืองกระบี่ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 จัดที่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 จัดที่โรงเรียนเขาพนมเบญจา วันที่29 มิถุนายน 2560 จัดที่โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ และในเดือนกรกฎาคม 2560 จัดในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา และอำเภอคลอท่อม


             ซึ่งการจัดกิจกรรมทุกครั้งจะให้ความรู้ด้านพลังงานแก่เยาวชนผ่านฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ประกอบด้วย สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน พลังงานกับสิ่งแวดล้อม ภารกิจผลิตไฟฟ้าและการดูแลสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. การจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งได้รับความร่วมร่วมอย่างดียิ่งจากโรงเรียน และนักเรียนทุกคน

             ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพลังงานไฟฟ้า กฟผ. ก็ยังคงมีหน้าที่หลักในการหาแหล่งพลังงานและผลิตไฟฟ้าให้มั่นคงเพียงพอและให้คนไทยทุกคนมีไฟฟ้าใช้อย่างมีความสุข และให้ความรู้ด้านพลังงาน ทุกคนหนีไม่พ้นจะต้องเกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า เพราะมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันของทุกคน ในวันที่ทุกคนมีไฟฟ้าใช้ทุกคนจะไม่เห็นคุณค่าของพลังงานไฟฟ้า

            แต่เมื่อไหร่ไฟฟ้าดับไม่มีไฟฟ้าใช้ปัญหาก็จะตามมามากมาย จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันประหยัดพลังงานประหยัดไฟฟ้า และมีส่วนร่วมในการเลือกเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมที่สุดในอนาคต