Business
Home   /   Business  /   FAM TRIP UZBAKISTAN เยือน ทาชเค้นท์-ซาร์มาคาน ด์-บูคาร่า

FAM TRIP UZBAKISTAN 8 DAY

เยือน “ทาชเค้นท์-ซาร์มาคาน ด์-บูคาร่า “

กำหนดการเดินทาง       มกราคม 2561 
  
    

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560     กรุงเทพมหานคร-กรุงทาชเค้นท์

           18.00 น.           คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว U เคาน์เตอร์สายการบิน อุสเบกิสถาน แอร์เวยส์ (HY) ประตูทางเข้าหมายเลข 7 หรือ 8 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านเอกสาร และสัมภาระการเดินทาง

            21.40 น.                       ออกเดินทางสู่ กรุงทาชเค้นท์ ประเทศอุซเบกิสถาน โดย อุสเบกิสถาน แอร์เวยส์

                                                เที่ยวบินที่ HY 534 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.50 ชั่วโมง) รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน

  เมืองทาชเค้นท์

           02.30 น.           เดินทางถึง สนามบินเมืองทาชเค้นท์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

            07.00 น.           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                                       จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

              เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

             บ่าย      นำท่านชมความสวยงามของ เมืองทาชเค้นท์ Tashkent เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ มีความหมายว่า เมืองแห่งศิลา The City of Stone เป็นเมืองที่ใหญ่ประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมในเอเชียกลาง มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน เป็นเมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล นำท่านชมความสวยงามของเมืองหลวง ซึ่งเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่ยังคงเหลืออยู่ หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1966
                         เมืองนี้ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมจากจีนสู่ยุโรป และหลังจากการปฏิวัติเมืองนี้กลายเป็นเมืองที่มีความทันสมัยออกแบบในสไตล์ของโซเวียต นำท่านชม จัตุรัสอิสรภาพ Independence Square หรือมีชื่อเรียกว่า จัตุรัส ฮัสตี อิหม่าม Khasti Imam Square ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเก่าของทาชเค้นท์ มีโบราณสถานมากมายและเป็นสถานที่ที่ได้สร้างสิ่งต่าง ๆ มากมายของโลกมุสลิม สำหรับผู้ที่เป็นชาวมุสลิม และยังเป็นสถานที่เคารพบูชาสำหรับผู้ที่เดินทางมาแสวงบุญของชาวมุสลิมอีกด้วย
                       นอกจากนั้นยังมีห้องสมุดสำหรับเป็นที่เก็บรักษาพระคัมภีร์อัลกรุอ่านของกาหลิบอุซมาน ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีความแตกต่างจากประเพณีที่สืบต่อกันมาเป็นการสร้างที่ผสมผสานกับของเดิมเพื่อให้ดูสวยงามนำท่านชม โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ Kukeldash Madrassah เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคของศตวรรษที่ 16 โดยข้าหลวงคูเคลดาสห์ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจและยังเป็นพี่น้องร่วมแม่นมกับบารัค ข่าน ผู้ปกครองแห่งเมืองทาชเคนท์
                     สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับจัตุรัสของการค้าขายของพวกที่เป็นกองคาราวานและได้เป็นศูนย์กลางของชีวิตผู้คนในเมืองนี้ เป็นศูนย์กลางของพวกที่ใช้ฝีมือในการทำงาน เป็นศูนย์กลางการประกาศแจ้งข่าวของเจ้าเมือง เป็นศูนย์รวมแหล่งข่าวและข่าวลือ ที่สำคัญที่สุดเป็นสถานที่ที่ประหารชีวิตคนด้วย

                     นำท่านชม สุเหร่าจูมา Juma Mosque หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า สุเหร่าของซาร์ Tsar’s Mosque จากนั้นนำท่านชม Juma Mosque สุเหร่าแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1451 โดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของ เชคห์ อูเบย์ดุลลา โคจา อาคห์เรอร์ Sheikh Ubaydulla Khoja Akhror ผู้เป็นมหาบุรุษแห่งลัทธิซูฟี ที่สืบสกุลมาจากผู้เผยแพร่ศาสนามุคฮามัด ต่อม่ในศตวรรษที่ 19 ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง และได้ทำลายสิ่งก่อสร้างเสียหายไปมากมาย แต่ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยคำสั่งของจักรพรรดิของรัสเซีย อะเล็กซานเดอร์ที่ 3 ผู้ที่ได้แบ่งเงินจากคลังสมบัติของพระองค์เอง นำมาเป็นค่าก่อสร้างให้มีรูปลักษณ์สุเหร่าที่เป็นแบบดั้งเดิมทุกอย่าง จนกระทั่งในเวลานั้นสุเหร่านี้ได้ถูกเรียกว่า สุเหร่าของซาร์ แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1997 ก็ได้พังลงมาอีก และก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ให้เป็นสุเหร่าอันดับที่สามของประเทศอุซเบกิสถาน รองมาจากบีบีคานุมที่เมืองซามาร์คาน และหอคาลยานที่เมืองบูคาร่า

             เย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

             พักค้างคืน ณ โรงแรม    Shodlik Palace 3*     หรือเทียบเท่า

 เมืองทาชเค้นท์-เมืองซามาร์คานด์

            เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                       จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ

          08.00 น.           เดินทางสู่ เมืองซามาร์คานด์ โดย รถไฟความเร็วสูง อะโฟรซิยาบ ที่มีความเร็วสูงสุดที่ 250 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
         10.00 น.          ขบวนรถไฟเดินทางถึง สถานี ณ เมืองซามาร์คานด์

                    นำท่านชมความสวยงามของ เมืองซามาร์คานด์ Samarkand เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งในเอเชียกลาง ตั้งอยู่ในโอเอซิส ซึ่งได้รับน้ำมาจากคลองที่ขุดมาจากแม่น้ำซารัฟชาน อเล็กซานเดอร์มหาราช ได้ผ่านมาเมืองนี้ เพื่อที่จะเดินทางไปยังประเทศอินเดีย จังได้ยึดครองเอาไว้ ต่อจากนั้นก็เป็นพวกเติร์ก พวกอาหารับและพวกเปอร์เซีย ก็ได้เข้ามาปกครองต่อ ๆ กันมา เมืองนี้ได้มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในยุคกลาง และในปี ค.ศ. 1215 เจงกิสข่าน ได้แผ่อาณาจักรเข้ามาควบคุมเส้นทางสายไหม และเข้ายึดเมืองนี้ในปี ค.ศ. 1221 และอีกประมาณร้อยปีต่อมา เมืองนี้ก็เหลือแต่ซากปรักหักพัง และจากนั้นตีมูร์ ข่าน ก็ได้สร้างอาณาจักรแห่งนี้ให้มีความเจริญขึ้นมา ซึ่ง เมืองนี้ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งโดมสีฟ้า The City of Blue Domes ในประวัติศาสตร์ ถ้านับย้อนหลังไปหลายร้อยปี
                และยังได้ชื่อว่า เป็นต้นกำเนิดแห่งนิยาย 1001 อาหรับราตรี (1001 Arabian Nights) และ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2001          
                ชม จตุรัสเรจีสถาน Registan Square เป็นจัตุรัสกลางเมืองที่มีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่งดงามไปด้วยศิลปะอิสลาม ซึ่งถูกกล่าวขานว่ามีความงดงามที่สุดในเอเชียกลาง ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบสีฟ้าตัดขอบด้วยสีเหลือง รายล้อมไปด้วย โรงเรียนสอนศาสนา Madrasah ถึง 3 แห่ง คือ อูลุค เบก Ulugbek ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1417-1420 และ เชียร์ ดอร์ Shir Dor ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1619-1636 โดยเลียนแบบมาจากอูลุค เบค ผนังกำแพงมีลวดลายรูปทรงเลขาคณิต และซุ้มประตูมีรูปเสือลายพาดกอนที่ตกแต่งไปจากสถาปัตยกรรมทั่วๆไปของศาสนาอิสลาม ส่วน ทิลยา คารี Tillya Kari ถูกสร้างขึ้นอยู่ทางด้านเหนือ ในศตวรรษที่ 17 และใช้เวลาสร้างประมาณ 20 ปี ซึ่งผนังและซุ้มในกำแพงมีการปิดทองมากกว่าที่อื่นใด

         13.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

                                  หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว นำท่านเข้าพักผ่อน ณ โรงแรม

         15.00 น.           ชม สุเหร่าบิบิ คะนุม Bibi Khanum Mosque เป็นสุเหราช่าที่ถูกสร้างขึ้นมาและใหญ่ที่สุดในโลกอิสลาม เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจที่สามารถปกครองดินแดนได้มากกว่าใครในประวัติศาสตร์ ถูกสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1399 ใช้เวลาก่อสร้างนาน 5 ปี ใช้ช่างฝีมือ 200 คน แรงงาน 500 คน ช้างอีก 95 เชือก ด้านประตูทางเข้าสร้างเป็นอาคารสูงประมาณ 35 เมตร ทางเข้าสร้างเป็นรูปวงรี สูง 18 เมตร ตัวหอบังสูงประมาณ 50 เมตร ตรงทางเข้าสู่จัตุรัสมัสยิดมีขนาดพื้นที่ยาวประมาณ 167 เมตร และกว้าง 109 เมตร
               และสองข้างยังมีมัสยิดขนาดเล็ก โดยเฉพาะตัวโดมได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ภายในตกแต่งด้วยหินอ่อนแกะสลัก  โมเส  รูปร่างต่าง ๆ เคลือบด้วยสีฟ้างดงาม เขียนภาพและอักษรด้วยน้ำเงินและทอง และที่หน้าสุเหร่ายังมีแท่น   ซึ่งเดิมวางคัมภีร์อัลกุรอ่านที่มีขนาดใหญ่ถึง 2 เมตร
               ชม ชาห์ อิ ซินดา Shah I Zinda Complex ซึ่งมีความหมายว่า เป็นที่อยู่ของกษัตริย์   The Living King / Necropolis เป็นสถานที่รวมสุสานขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา อัฟราซิยาบ Afrasiyab นอกกำแพงเมืองเก่าใช้เป็นที่ฝังศพมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9-14 และเป็นความคิดของท่านตีมูร์ ที่ต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของที่ฝังศพของบุคคลที่มีชื่อเสียง มีอาคารหลายยุคหลายสมัยมากกว่า 20 แห่งให้ศึกษารวมทั้งกระเบื้องเคลือบโบราณที่สวยงามมาก

           เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

                               พักค้างคืน ณ โรงแรม    Registan Hotel 3*     หรือเทียบเท่า

เมืองซามาร์คานด์-เมืองบูคาร่า

           เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   นำท่านเดินทางสู่ เมืองบูคาร่า Bukhara ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของประเทศคาซัคสถาน เมืองบูคาร่า Bukhara เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดบูคาร่า ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ในอดีตเป็นเมืองโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขา สำหรับประกอบพิธีทางศาสนาในฤดูใบไมผลิ และยังเป็นเมืองที่กำเนิดงานเขียนของผู้ที่นับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์ เป็นที่อยู่ของบุคคลสำคัญ มีสุเหร่า อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน โรงเรียนสอนศาสนา และยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองในเทพนิยาย และที่สำคัญเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าขายที่มีชื่อว่า เส้นทางสายไหม และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1993 ระหว่างทางแวะชม Imam Al-Bukhariy Memorial Complex

          บ่าย                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

                                จากนั้นนำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชคันเดิมสู่ เมืองบูคาร่า

     16.00 น.                       เดินทางถึง เมืองบูคาร่า นำท่านเข้าสู่โรงแรม

          เย็น                        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

            พักค้างคืน ณ โรงแรม    Omar Khayam Hotel 3*     หรือเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎคม 2560     เมืองบูคาร่า

         เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำท่านชม ป้อมดิอาร์ค The Ark Fortress ซึ่งเป็นป้อมเก่าแก่สร้างในศตวรรษที่ 5 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และเมื่อขึ้นไปด้านบนของป้อมจะสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้อย่างชัดเจน และกว่าวกันว่าครั้งหนึ่งในอดีตมีผู้อาศัยอยู่ในป้อมแห่งนี้ถึง 3,000 คน ตัวป้อมสามารถใช้เป็นเกาะกำบังสำหรับป้องกันศัตรูที่จะเข้ามารุกราน ป้อมแห่งนี้มีเนื้อที่กว้างใหญ่ประมาณ 25 ไร่ มีกำแพงล้อมรอบมีความยาวประมาณ 800 เมตร ส่วนของกำแพงมีความสูงถึง 16-20 เมตร ถูกสร้างด้วยอิฐหนาทึบและสูงใหญ่ ส่วนประตูมีซุ้มโค้งและหอคอยทั้งสองด้าน ซึ่งในอดีตภายในถูกใช้เป็นศูนย์กลางการปกครอง
                นำท่านชม ที่ฝังศพของอิสมาอิล ซามานิดส์ Ismael Samani Mausoleum ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าบริเวณสวนสาธารณะซามานี สร้างโดยกษัตริย์ซามานิดส์ ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ได้เคยปกครองอยู่ที่นครนี้ ในสมัยของอาณาจักรเปอร์เซียที่รุ่งเรืองที่ปกครองเอเชียกลาง ที่ฝังศพนี้สร้างในปี ค.ศ. 892 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 943 ได้รับยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากสิ่งหนึ่งของอุซเบกิสถาน
                 
                    นำท่านชม ที่ฝังศพของชัสห์มา อายุบ Chashma Ayub ซึ่งเป็นนักบุญที่เคยเดินทางมาที่เมืองนี้ และมีบ่อน้ำซึ่งเชื่อกันว่านักบุญอายุบ ใช้ไม้เท้าเนรมิตบ่อน้ำนี้เพื่อเป็นที่รักษาโรคได้

                    นำท่านชม โบโล เค้าซ์ คอมเพล็กซ์ Bolo Hauz Complex เป็นอาคารของสุเหร่าในสมัยกลาง ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1712-1713 รูปบบในการก่อสร้างประกอบไปด้วยเสาไม้ที่มีความสูงมาก ตัวอาคารด้านหน้ามีเสาไม้ประดับมากกว่า 20 ต้น รองรับดาดฟ้าหลังคา ต่อมาในปี ค.ศ. 1917 ก็ได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นสุเหร่าอย่างเป็นทางการมาจนถึงยุคปัจจุบัน

                   นำท่านชม โรงเรียนสอนศาสนา มิริ อาหรับ Miri Arab Madrassah เอเมียร์ อาลิม ข่าน Amir Alim Khan ที่ถูกสร้างอยู่ในบริเวณเดียวกันกับสุเหร่าคัลยาน ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 ในสมัยของราชวงศ์ไซบานิค ชื่อสถานที่แห่งนี้ได้ถูกตั้งตามชื่อของครูที่มาสอน มิริ อาหรับ ซึ่งมีความหมายว่า เจ้าแห่งอาหรับ

            เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

                  นำท่านชม ไลอับบี เฮ้าซ์ Lyab I Hauz เป็นสถานที่สำหรับสอนศาสนาที่ตั้งอยู่บริเวณริมสระน้ำที่ให้ความร่มรื่นกับผู้ที่เข้ามายังสถานที่แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1620 และบริเวณมุมรอบ ๆ สระจะมีต้นมัลเบอร์รี่ (ต้นหม่อน) ที่ได้ปลูกเอาไว้หลายร้อยปี ที่เหลืออีก 3 ด้านของสระน้ำจะประกอบไปด้วย โรงเรียนสอนศาสนา คูเคลดาสช์ Kukeldash ที่ถูกสร้างขึ้นทางด้านเหนือในปี ค.ศ. 1568-1569 และอีกสองด้านที่เหลอทางด้านตะวันตกจะถูกสร้างเป็นตำหนักสำหรับเป็นบ้านพัก คือ คานาค่า Khanaka สร้างในปี ค.ศ. 1620 และสำหรับด้านตะวันออกจะเป็นสถานที่สำหรับสอนศาสนา คือ  นาเดียร์ ดีวาน เบกี Nadir Divan Begi Madrasah ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1622

               นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่โดมอันยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ทากิ Taqi Trading Domes มีอยู่ 3 ส่วน คือ      กิ ซาร์การอน Taqi Zargaron ซึ่งเป็นโดมที่พวกอินเดียทำการค้าขายและแลกเงินตรา ทากิ ซาร์ราฟอน Taqi Sarrafon เป็นโดมที่ค้าขายเกี่ยวกับสิ่งมีค่า อัญมณีต่าง ๆ และ ทากิ เทลปัก ฟูรูชอน Taqi Telpak Furushon เป็นโดมที่ค้าขายของที่เป็นสินค้าสำหรับทั่วไป รวมทั้งของที่ระลึก เช่น ชาหอม หมวกขนแกะ พรม ผ้าที่เย็บด้วยมือ และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย

             เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

                                พักค้างคืน ณ โรงแรม    Omar Khayam Hotel 3*     หรือเทียบเท่า

   เมืองบูคาร่า-กรุงทาชเค้นท์

            เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำท่านชม สถานที่ฝังศพของ Mahouddin Nakshabandi ซึ่งเป็นผู้นำที่สำคัญของศาสนาอิสลาม (ซูฟี) จากนั้นต่อด้วยการ ชม พระราชวังฤดูร้อน Summer Residence Sitorai Mokhi Hossa ซึ่งเป็นพระราชวังของ อามีร์ อัคคาร์ด ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 19 เป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะตะวันตกกับศิลปะร่วมสมัย โดยการส่งช่างสถาปัตยกรรมของเมืองนี้ไปยังเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ของรัสเซีย เพื่อที่จะนำรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียกลับมาสร้างพระราชวังแห่งนี้ ซึ่งภายในพระราชวังแห่งนี้จะถูกออกแบบให้มีห้องมากมายหลายห้อง เช่น ฮาเร็ม ห้องรับรองแขกบ้านแขกเมือง ฯลฯ

             เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

                                   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสู่ เมืองทาชเค้นท์
          15.20 น.           เดินทางสู่ กรุงทาชเค้นท์ โดย รถไฟความเร็วสูง อะโฟรซิยาบ ที่มีความเร็วสูงสุดที่ 250 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที)

          19.10 น.                       ขบวนรถไฟเดินทางถึง สถานี ณ กรุงทาชเค้นท์

                  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

                                     พักค้างคืน ณ โรงแรม     Shodlik Palace 3*     หรือเทียบเท่า

 กรุงทาชเค้นท์-ภูเขาชิมกัน-กรุงทาชเคนท์

             เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                     นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาชิมกัน Chimgan (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ     2 ชั่วโมง) ระหว่างทางจะผ่านหมู่บ้านของชาวพื้นเมือง สวนที่อุดมไปด้วยต้นไม้ต้นหญ้าสีเขียวตลอดสองข้างทาง ในกรณีที่ท้องฟ้าเปิดและกระเช้าสามารถใช้งานได้จะสามารถร่นระยะทางเหลือเพียง 3 กิโลเมตร จาก Beldersay Gorge ไปยัง Charval บริเวณพื้นที่แห่งนี้จะโอบล้อมไปด้วยภูเขาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้สีเขียว และรีสอร์ท บ้านพักตากอากาศ ชายหาด และเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการตั้งแคมป์ของเด็ก ๆ ชาวพื้นเมืองที่มาท่องเที่ยวพักผ่อนยังบริเวณ ทะเลสาบชาวาค Charvak ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดยิยมของชาวพื้นเมืองและชาวต่างชาติที่จะมาพักผ่อนตากอากาศในช่วงฤดูร้อน

           เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinnara Restaurant

                                บริเวณรอบ ๆ ร้านอาหารจะตกแต่งด้วยการแกะสลักหิน โดยฝีมือของชนพื้นเมือง    ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงทาชเค้นท์

             เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

                                พักค้างคืน ณ โรงแรม     Shodlik Palace 3*     หรือเทียบเท่า

    กรุงทาชเค้นท์-กรุงเทพมหานคร

          เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

        10.00 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงทาชเค้นท์ ประเทศอุซเบกิสถาน โดย อุซเบกิสถาน แอร์เวยส์

                              เที่ยวบินที่ HY 533 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.15 ชั่วโมง) รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน

       18.15 น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

                                                     *** End of Program ***

อัตราค่าบริการ:

ราคาผู้ใหญ่ หรือเด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านท่านละ      39,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                    0,000   บาท

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง -พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)             00,000 บาท

เด็กอายุ 7-12 ปี (ไม่เสริมเตียง -พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)          00,000 บาท

เด็กอายุ 2-6ปี (ไม่เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)              00,000 บาท

เดินทางชั้นธุรกิจเพิ่มเงินอีกท่านละ            00,000   บาท

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง

แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ

 

 
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง

•          ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินอุซเบกิชสถาน แอร์เวย์

(กระเป๋าเดินทางจำกัดน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน)

•          ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ,ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

•          ค่าภาษีในประเทศอุซเบกิสถาน

•          ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)

•          ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่า

•          ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม, เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

•          ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ USD/ ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ  USD)

•          ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ USD/ ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ  USD)

•          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ

•          ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การชำระเงิน 

งวดที่ 1  : สำรองที่นั่งจ่าย 10,000 บาท/ท่าน

งวดที่ 2  : ชำระส่วนที่เหลือ 25 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก

•          15 วันก่อนเดินทาง หักมัดจำ 10,000 บาท + ค่าวีซ่า

•          08-14 วันก่อนเดินทาง หัก 20,000บาท + ค่าวีซ่า

•          ก่อนการเดินทาง7 วัน หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนสวนที่เหลือให้กับท่าน

หมายเหตุ:

•          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 20วัน ก่อนการเดินทาง

•          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ                    

ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

•          เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน

ในกรณีที่ท่านปฎิเสธ หรือ สละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้  ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ

แจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง

•          บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่า และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว              

            หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

•          สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี

•          ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ

          หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

หมายเหตุ ติดต่อสำรองจองได้ที่  Alami Travel
:  02-9147248   โทร 081 698 0423 ,  คุณโซเฟีย  080 565 4443