Business
Home   /   Business  /   ไอแบงก์ร่วมพิธีอำนวยพรส่งผู้เไปประกอบพิธิฮัจย์

ไอแบงก์ร่วมพิธีอำนวยพรส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธิฮัจย์เที่ยวแรก ณ สุวรรณภูมิ

               สำนักข่าวอะลามี่ : เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 04.40 น. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายพรเลิศ  ลัธธนันท์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่อาคารผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


                 การจัดพิธีในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย มอบหมายให้ ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครองในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีแทน พร้อมด้วย อาจารย์อรุณ บุญชม ตัวแทนจากท่านจุฬาราชมนตรี กล่าวอวยพรและนำขอดุอา ผู้แทนอุปทูตซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย กล่าวอวยพรและแสดงความยินดีกับผู้เดินทางประกอบพิธีฮัจญ์ ผู้แทนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทย ผู้แทนบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน

               การประกอบพิธีฮัจย์เป็นศาสนกิจอันสำคัญยิ่งของศาสนาอิสลาม ที่กำหนดให้มุสลิมทั้งชายและหญิงผู้ที่มีความพร้อม ในด้านร่างกาย ทรัพย์สิน ต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่นครมักกะหฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต

               ทางไอแบงก์ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ได้ร่วมให้การส่งเสริมสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี

                โดยในปีนี้ไอแบงก์สนับสนุนอาหารว่างและน้ำดื่มให้กับผู้เดินทาง ณ จุดส่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตลอดจนจัดเตรียมน้ำดื่มไอแบงก์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และท่าอากาศยานนราธิวาส อีกด้วย