Business
Home   /   Business  /   World Bank พร้อมหนุนชายแดนใต้ สร้างชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง

World Bank พร้อมหนุนชายแดนใต้

สร้างชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง

++++++++++++++++++++++

             สำนักข่าวอะลามี่ : ศอ.บต. ร่วมกับ World Bank และ กอ.รมน ภาค 4 ดำเนินโครงการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน หวังสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข็มแข็ง


            วันนี้ (5 มีนาคม 2562) ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศอ.บต.  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมการเตรียมโครงการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนในพื้นที่เปราะบางชายแดนใต้ของประเทศไทย 2562 โดยมี ธนาคารโลก (World Bank) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 (กอ.รมน ภาค 4) และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. เข้าร่วมการประชุม

           การพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน (Community Driven Development Approach) เน้นหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การให้การสนับสนุนที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนบริหารจัดการโครงการที่เลือกสรรโดยชุมชนเอง มีการจัดวางระบบความโปร่งใส ระบบการติดตามประเมินผล กลไกการร้องเรียนและกระบวนการจัดการการร้องเรียนในการปฏิบัติงาน

          โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนความพยายามของ ศอ.บต. และ กอ.รมน ภาค 4 ในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยประชาชนจากทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่เปราะบางชายแดนภาคใต้

          พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การสื่อสาร ประสานงาน และการจัดการข้อมูล เป็นบทบาทหน้าที่ของ ศอ.บต. เพื่อบูรณาการการทำงาน และให้การสนับสนุนชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  ศอ.บต. พร้อมจัดตั้งทีมงานโครงการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน เพื่อร่วมทำงานกับธนาคารโลก และ กอ.รมน ภาค 4 ให้การทำงานเป็นไปตามขอบเขตการทำงาน

         อย่างไรก็ตาม ในการหารือครั้งนี้ รักษาราชการแทนเลขาธิการศอ.บต. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันในชุมชน และความไว้วางใจระหว่างชุมชนกับรัฐ ทั้งนี้เพื่ออำนวยให้กลไกรัฐสามารถนำพาบริการต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาที่สะท้อนถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่สอดคล้องและเหมาะสมกับนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน