Business
Home   /   Business  /   ศอ.บต.ขับเคลื่อนผุดเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

ศอ.บต.ขับเคลื่อนผุดเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

            สำนักข่าวอะลามี่:  ศอ.บต. ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ครุมอำเภอเมือง-ยี่งอ กว่า 2 พันไร่ คาดเริ่มได้ในปี 63


          (10 กรกฎาคม 2562)  นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม โดยมี นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

           ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนบริหารจัดการที่ดิน เพื่อ จัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ที่มีพื้นที่ครอบคลุมระหว่าง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง และ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ประกอบการจัดทำของบประมาณสำหรับจัดซื้อที่ดินฯ

            โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดประเด็นการจัดทำร่างแผนฯ อาทิ ข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจและสังคม สภาพพื้นที่และความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม แนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินสำหรับจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฯ และการศึกษาความเป็นไปได้ถึงความเหมาะสมเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฯ การทบทวนรายงานความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการลงทุน  ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษฯ แผนการจัดการที่ดินสำหรับจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฯ

            และ ส่วนสุดท้าย คือ การขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดิน สำหรับจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฯ จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณามอบหมายภารกิจให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลร่างแผนการบริหารจัดการที่ดิน สำหรับจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วย    

           อย่างไรก็ตาม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยประสานและอำนวยการการบริหารจัดการที่ดิน สำหรับจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส โดยจะรวบรวมข้อมูลประเด็นเหตุผล และความจำเป็น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ต่อไป

             รายงานแจ้งว่า สำหรับที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมนราธิวาส ทำเลห่างจากท่าอากาศยานนราธิวาส ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ประมาณ 10กิโลเมตร ห่างจากท่าเทียบเรือนราธิวาส ประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากสถานีรถไฟตันหยงมัส 25 กิโลเมตร ห่างจากด่านตากใบ 40 กิโลเมตร และห่างจากด่านบูเก๊ะตา ประมาณ 95 กิโลเมตร ครอบคุรมพื้นที่ 2.2 พันไร่