Business
Home   /   Business  /   เครือซีพีมอบหน้ากากอนามัยแก่มูลนิธิพระดาบส
เครือซีพีมอบหน้ากากอนามัยแก่มูลนิธิพระดาบส
 
 
                 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส รับมอบหน้ากากอนามัยจากโครงการหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป โดยมี นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้แทนในการมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ลูกศิษย์พระดาบสรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่กำลังจะเปิดภาคเรียนเร็ว ๆ นี้ รวมถึงดาบสอาสาที่ช่วยปฏิบัติงานทั่วประเทศ ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

               ทั้งนี้ มูลนิธิพระดาบสก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ศึกษาวิชาชีพต่างๆ จากโรงเรียนพระดาบสเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองครอบครัวและประเทศชาติ