Business
Home   /   Business  /   EXIM BANK ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ?ขั้นสูงสุด?

EXIM BANK เดินหน้ามาตรการเชิงรุก ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 “ขั้นสูงสุด”

              จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ซึ่งขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วและส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานและครอบครัว ตลอดจนลูกค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานพันธมิตรและสังคม จึงยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สู่ระดับสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้


       1.     
ทุกฝ่ายงานต้องรายงานบันทึกการเดินทาง (Timeline) พร้อมรายงานสุขภาพ โดยจัดทำ Timeline ทุกวัน สำหรับพนักงาน/บุคคลภายนอกที่จะเข้ามาภายในอาคารสำนักงาน/สาขา เพิ่มเติมจากการใช้งานแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และ “ไทยชนะ” โดยบุคคลภายนอกจะสามารถเข้ามาภายในอาคารสำนักงานได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

     2.      พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home : WFH) ทั้งหมด ยกเว้นพนักงานที่ต้องให้บริการลูกค้าสามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงาน/สาขาได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อรองรับการทำธุรกรรมสำคัญอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก ทีมปฏิบัติงานสำหรับธุรกรรมสำคัญแบ่งเป็น 2 ทีม ปฏิบัติงานแยกจากกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดต่อสัมผัส
 
     3.      พนักงานทุกคนยกระดับการป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ ปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม และรักษาวินัยการรายงานสถานะสุขภาพประจำวันอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ และงดการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก เช่น การอบรม ประชุม งานเลี้ยง การเยี่ยมหรือพบลูกค้าโดยตรง (Face to Face Meeting) โดยใช้ช่องทางออนไลน์ทั้งหมดหรือช่องทางอื่น ๆ ทดแทนตามความเหมาะสม

      4.      ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning) จุดสัมผัสต่าง ๆ รวมทั้งการฉีดพ่นฆ่าเชื้ออาคารเอ็กซิม และทยอยฉีดพ่นทุกสาขาของ EXIM BANK ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ แม้ว่าจะยังไม่พบกรณีพนักงาน/บุคคลภายนอกติดเชื้อโควิด-19 จากการใช้พื้นที่ของ EXIM BANK

     5.       ดำเนินมาตรการความปลอดภัยของอาคารในด้านต่าง ๆ อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เช่น การสแกนอุณหภูมิวัดไข้ก่อนเข้าพื้นที่ การกำหนดจุดรับส่งเอกสาร การสแกน UV ฆ่าเชื้อเอกสาร การทำความสะอาดจุดสัมผัสที่มีความเสี่ยงด้วยความถี่บ่อยครั้งขึ้น การจำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟต์ในแต่ละครั้ง การงดใช้บริการห้องออกกำลังกาย EXIM Club เป็นต้น

              ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า EXIM BANK มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อสังคม โดยดูแลสภาพแวดล้อมและกระบวนการทำงานเพื่อให้พนักงานและครอบครัว ตลอดจนลูกค้า ผู้ประกอบการ และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ควบคู่กับการดูแลระบบและกระบวนการทำงานของธนาคารเพื่อให้บริการลูกค้าและผู้มาติดต่อใช้บริการได้ตามปกติ

               โดยสอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการป้องกันของธนาคารที่ยกระดับสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความเสี่ยงและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน