Education
Home   /   Education  /   มหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย

มหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย

กับการรณรรงค์มุสลิมไทย ไม่สูบบุหรี่

             สำนักข่าวอะลามี่ : แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) เป็นหนึ่งในไม่กี่แผนงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่มีประชากรเป้าหมายเป็นกลุ่มเฉพาะ และใช้แนวทางการดำเนินงานที่ไม่ขัดหลักการของอิสลาม และไม่สร้างความขัดแย้งกับสังคมมุสลิมไทย โดยอาศัยหลักอิสลามและภูมิปัญญาของบรรพชนมุสลิม เป็นการริเริ่มที่สำคัญ การดำเนินงานของแผนงานฯ จึงสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของสังคมไทย ซึ่งเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

            นายดาวุด ทับอุไร รองผู้จัดการแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย ครั้งที่ 6 กล่าวว่า งานดังกล่าว แผนงานฯ กำหนดจัดขึ้นทุกๆ 3 ปี เป็นงาน “รวมพลคนรักสุขภาพ” ที่รวมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพ  และคุณภาพชีวิตในวิถีอิสลาม  ซึ่งประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคต่างๆ การจัดนิทรรศการขององค์กรมุสลิม การจัดนิทรรศการของศูนย์กิจกรรมฯ ทั่วประเทศ การสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาวะมุสลิมไทย การแสดงสินค้าอาหารพื้นบ้าน เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาวะ การออกร้านต่างๆ เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายของแผนงานฯ  ตัวแทนศูนย์กิจกรรมภาคทั่วประเทศ  และองค์กรต้นแบบของแผนงานฯ กลุ่มมุสลิมจากองค์กรต่างๆ ได้ร่วมกิจกรรมและแสดงผลงานของภูมิภาค 

         การจัดงานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย ครั้งที่ 6 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลาม ซอย 2 ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ โดย Theme หลักของงานครั้งนี้ คือ มุสลิมไทยไม่สูบบุหรี่ (เลิกบุหรี่บ้านละคน)

         ภายในงานจะมีการนำเสนอประเด็นหลัก เรื่องอันตรายของการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยเฉพาะบุหรี่หนีภาษีและยาเส้น ซึ่งเป็นปัญหาหลักของมุสลิมไทย พร้อมกับการรวบรวมนวัตกรรมการเลิกบุหรี่ โดยใช้หลักการศาสนาบูรณาการผสมผสานกิจกรรมให้มีความเกี่ยวเนื่องในการรณรงค์ ให้สังคมมุสลิมไทยได้รับรู้และตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ และเพื่อเป็นช่องทางในการลดอัตราการบริโภคบุหรี่ และผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อไป

          สำหรับกิจกรรมสำคัญของงาน (HI-LIGHT) ครั้งนี้ ประกอบด้วย การออกบูธนิทรรศการผลงานด้านรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ของแผนงานฯ และองค์กรภาคี การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคต่างๆ ที่บูรณาการเนื้อหาการรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ และผลิตภัณฑ์ยาสูบต่างๆ เช่น การแข่งขันอนาชีดต้านภัยบุหรี่ การมอบโล่เกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ การสาธิตการประกอบอาหารพื้นบ้านที่หาดูได้ยาก การออกร้านเพื่อจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ และการนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยาสูบของมุสลิม และชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

           นอกจากนี้ “ในงานจะใช้เป็นเวทีการประชาสัมพันธ์ผลงานของแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย โดยเฉพาะเรื่องการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ และนวัตกรรมการเลิกบุหรี่ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงวิถีชีวิตของมุสลิมไทยในภูมิภาคต่างๆ

          เพื่อให้ภาคีเครือข่ายของแผนงานฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงการทำงานและกระชับความสามัคคีระหว่างกัน อีกทั้งยังจะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านมุสลิมไทยในภูมิภาคต่างๆ อีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้างานอย่างน้อย 8,000 คนนายดาวุด กล่าว.