Education
Home   /   Education  /   โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ รับสมัครครูหลายตำแหน่ง

              สำนักข่าวอะลามี่ : โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลการของโรงเรียนตำแหน่งครูผู้สอน จำนวนหลายอัตรา     

         โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลการของโรงเรียนตำแหน่งครูผู้สอน จำนวนหลายอัตรา คุณสมบัติทุกสาขา  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีตามวิชาเอกที่รับสมัคร (หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 

            เอกสารการสมัคร

           1. สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ

            2. สำเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ

           3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา(transcript) 1 ฉบับ

           4. รูปถ่าย  1 รูป

            ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  148 ม.8  ต.สะกอม  อ.จะนะ  จ.สงขลา  90130 โทร  074-320088 ,089-1963087, 0897359279 หรือที่ e-mail : jariyath@jariyatham.ac.thหรือ jariyatham@live.com

            หรือ สามารถ download ใบสมัครได้ที่  http://jariyatham.ac.th/index.php/en/download/category/13-2011-02-22-10-23-19?download=11%3A2011-02-23-10-44-17