Education
Home   /   Education  /   เทศบาลนครปากเกร็ด จัดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

เทศบาลนครปากเกร็ด จัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2555 ชูแนวคิด “เรียนรู้สู่อาเซียน”

              สำนักข่าวอะลามี่: เทศบาลนครปากเกร็ด จัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2555 ชูแนวคิด “เรียนรู้สู่อาเซียน”  ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่าง 3-5 สิงหาคมนี้ ดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ร่วมงาน ตั้งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มั่นคงและยั่งยืนอย่างเท่าเทียมกัน ยิ่งโลกสมัยใหม่ เศรษฐกิจ สังคม 

              นายดนัย สุวรรณยี่ ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน กล่าวว่า ในปี 2558 ที่จะถึงนี้ ประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อยกระดับชีวิตประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษา คณะผู้จัดงาน จึงได้กำหนดแนวคิด “เรียนรู้สู่อาเซียน”  เป็นคอนเซ็ปต์ในการจัดงาน เนื่องจากเห็นว่า การศึกษา คือ กระบวนการหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มั่นคงและยั่งยืนอย่างเท่าเทียมกัน ยิ่งโลกสมัยใหม่ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม เทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส เกิดวิถีโลกใหม่ๆ จนยากแก่การรับมือ สำหรับประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภาคนี้

                “การจัดงานมหกรรมการศึกษาประจำปี 2555 จึงเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “เรียนรู้สู่อาเซียน” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาและเด็กไทยได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้เกี่ยวกับโลกภายนอก สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์และอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ รวมถึงยังเป็นกลไกสำคัญที่จะร่วมขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (EDUCATION HUB) เพื่อพัฒนาการศึกษาทั้งด้านคุณภาพ การขยายโอกาส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์แบบ” นายดนัย กล่าว

                ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด ยังกล่าวต่อว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบถึงศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดประชุมทางวิชาการระดมสมอง กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาท้องถิ่น ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศึกษา

                สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคลากรส่วนท้องถิ่น เด็กนักเรียน นักศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

                นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ประกอบด้วย  การจัดนิทรรศการทางวิชาการแสดงศักยภาพและผลงานดีเด่นของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ นิทรรศการทางวิชาการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลาง นิทรรศการทางวิชาการจากเทศบาลนครปากเกร็ด  การเสวนาทางวิชาการ การประกวดแข่งขันและการแสดงบนเวที อาทิ การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์