Education
Home   /   Education  /   ศอ.บต.จับมือกระทรวงศึกษาฯจัดตั้งมหาลัยอิหม่าม

ศอ.บต.จับมือกระทรวงศึกษาฯจัดตั้งมหาลัยอิหม่าม   

         สำนักข่าวอะลามี่:  ศอ.บต.จับมือกระทรวงศึกษาธการ ตั้ง “ศธ.ส่วนหน้า”  จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดับ “ไฟใต้”   รัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการ  จัดตั้งวิทยาลัยโต๊ะอิหม่าม  มหาวิทยาลัยอิสลามของรัฐ

            พ.ต.อ.ทวี  สอดส่อง  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้   (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ได้รับการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาและการบริหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    ในหลายโครงการ  เช่น  กลุ่มโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม  ที่จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งทางการเรียนยังต่ำอยู่ระดับท้ายของประเทศ  ได้ขอรับการสนับสนุน 4  ด้าน ด้านวิชาการ ให้มีการจัดทำหลักสูตรบูรณาการการศึกษาสามัญกับศาสนา   มีการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ   อังกฤษ มลายูกลาง จีน และอาหรับ

            ทางด้านบริหารจัดการ  ให้มีการขยายพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบคลุมทั้ง 5  จังหวัด   ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา  โดยขอให้สอบบรรจุข้าราชการครูตั้งแต่ช่วงปิดเทอม  และเสนอให้ตั้ง  ศธ.ส่วนหน้า   และมีผู้บริหารระดับสูง เช่น  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นผู้กำกับดูแล 

         ส่วนงบประมาณ ขอให้จัดงบอุดหนุน  โดยปรับอัตรารายหัวนักเรียน  ปรับวิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนให้รวดเร็ว และให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่มีอยู่ 13  แห่ง  และด้านบุคลากร ให้ครูโรงเรียนเอกชนได้รับสิทธิสวัสดิการ  วิทยฐานะ เช่นเดียวกับข้าราชการครู  ได้รับสิทธิกู้ยืมเรียนและมีใบประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารเช่นเดียวกับข้าราชการครู รวมทั้งเพิ่มค่าเสี่ยงภัยครูและผู้บริหารเอกชนให้เท่ากับข้าราชการครู

          ทางด้านกลุ่มสถาบันศึกษาปอเนาะ แหล่งเรียนรู้ศาสนาอิสลามตลอดชีวิต ขอให้มีการพัฒนาการเรียนรู้การศึกษาในปอเนาะ ให้ปอเนาะเป็นศูนย์การเรียน และจัดสอนศาสนาควบคู่กับการเรียนสามัญสาย กศน. รวมทั้งให้มีการสอนวิชาชีพ  กศน. และอาชีวศึกษา ด้วย

          นอกจากนี้ยังขอให้จัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้โต๊ะครู  และผู้ช่วยโต๊ะครู เพิ่มค่าตอบแทน  โต๊ะครู จาก 2,000  บาท เป็น 9,000   บาทต่อเดือน ผู้ช่วยโต๊ะครู จาก 2,000บาท เป็น  5,000 บาทต่อเดือน และค่าบริหารจัดการ จาก  1,000 บาท เป็น 2,000  บาทต่อเดือน

          พ.ต.อ.ทวี  ยังกล่าวอีกว่า  ทางด้านกลุ่มตาดีกา  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดที่สอนหลักศาสนาให้อ่านออกเขียนได้  ซึ่งมีอยู่จำนวน 2,198  แห่ง  ได้เสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนครู จาก 2,000 บาท เป็น 3,000 บาทต่อเดือน   และขอเพิ่มจำนวนครู จาก 4 คน เป็น 6 คน   เพิ่มค่าบริหารจัดการ จาก 1,000 บาท เป็น  2,000 บาทต่อเดือน   และขอให้มีสวัสดิการ และค่ารักษาพยาบาล สำหรับอิหม่าม รวมทั้งได้ขอให้  ศธ.ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย   เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สนับสนุนงบประมาณอีกด้วย

           กลุ่มอุดมศึกษา  ได้เสนอให้ปรับปรุงสถานภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นข้าราชการเพื่อสร้างแรงจูงใจ จัดให้มีทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์โดยปราศจากดอกเบี้ย   จัดครูสอนตรงวิชามาเพิ่มเติม จัดให้มี มหาวิทยาลัยอิสลามของรัฐ  หรือ  วิทยาลัยอิหม่าม   และขอให้ตั้งงบประมาณสำหรับงานวิจัยท้องถิ่นไว้ที่  ศอ.บต.

            นอกจากนี้ได้เสนอให้ ศธ.พิจารณาการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้   เพื่อเป็นสะพานเชื่อมสู่ประชาคมอาเซียน   เพราะมีความได้เปรียบเรื่องภาษาอาหรับและมาลายูกลาง ซึ่งควรส่งเสริมการใช้ภาษามลายูในโรงเรียนของรัฐด้วย

           ส่วนมหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะร่วมผลักดันและสนับสนุนการสร้างโอกาสในการเรียนภาษา ทั้งอังกฤษ  อาหรับ มลายูกลาง และจีน   เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

           พ.ต.อ.ทวี กล่าวอีกว่า  ทั้งนี้ รมว.ศธ.  ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรงศึกษาธิการนายปราโมทย์ แก้วสุข  รับข้อเสนอไปพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เป็นไปได้   ซึ่งควรจะต้องได้รับการพัฒนาแก้ไขอย่างเร่งด่วน เชื่อว่าปัญหาในระดับพื้นที่ก็จะลดลง.