Education
Home   /   Education  /   องค์กรศาสนาประเทศอินโดนีเซีย (Muhammadiya) มอบทุนการศึกษา

 ข่าวดีนักเรียนชายแดนใต้ อินโดนีเซีย มอบทุน 226 ทุน

        สำนักข่าวอะลามี่ : ศอ.บต.รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีขององค์กรศาสนาประเทศอินโดนีเซีย (Muhammadiya) สำหรับนักเรียนไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่าประเทศ


         นายภาณุ  อุทัยรัตน์  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา ได้รับความร่วมมือจากองค์การศาสนาอิสลาม ประเทศอินโดนีเซีย คือ องค์กร Muhammadiyah มอบทุนในการศึกษา ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปีครึ่ง ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในคณะและสาขาวิชาต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยขององค์กร Muhammadiyah จำนวน 13 แห่ง จำนวน 226 ทุน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซียในระดับประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาภูมิลำเนาและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายั่งยืนต่อไป

         ทั้งนี้ คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับทุน จะต้องเป็นนักศึกษาไทยมุสลิม มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ สงขลา ( 4 อำเภอ คือ เทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ บิดามารดา มีภูมิลำเนาอยู่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2557 และ 2558 หรือจบการศึกษาดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี มีใบแสดงผลการสอบ (O-NET และ คะแนน GPA, GAT-PAT) และใบแสดงผลการสอบ (O-NET, GAT-PAT และ คะแนน GPA

          สำหรับผู้ที่จบการศึกษาปี 2557-2558 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับใบสมัคร และสมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ที่กองกิจการต่างประเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0-7327-4103 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sbpac.go.th