Education
Home   /   Education  /   โรงเรียนสันติศึกษาเชียงใหม่

โรงเรียนสันติศึกษาเชียงใหม่

อีกหนึ่งคุณูปการมุสลิมเชื้อสายยูนนาน

โดย ชุมพล ศรีสมบัติ 

              สำนักข่าวอะลามี่ : มุสลิมเชื้อสายยูนนาน ในจังหวัดเชียงใหม่ แม้จะเป็นผู้อพยพถิ่นฐานมาอยู่เมืองไทย แต่ด้วยความเป็นกลุ่มคนที่สนใจเรื่องศึกษา อีกทั้งยังคำนึงถึงคุณภาพและอนาคตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน จึงพยายามที่จะจัดตั้งโรงเรียน

              แต่นั่นหาใช่เป็นเรื่องง่าย แต่ก็ยังมีความพยายามจนในที่สุดสามารถก่อตั้ง โรงเรียนสันติศึกษา ได้สำเร็จ

             ย้อนอดีตเมื่อปี พ.ศ. 2513  อาวุโสมุสลิมเชื้อสายจีนยูนนาน กลุ่มหนึ่ง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนมุสลิมจังหวัดเชียงใหม่  อีกทั้งในยุคนั้นยังขาดโรงเรียนที่สอนทั้งภาษาไทยและภาษาอาหรับ ที่จะให้การศึกษาแก่เยาวชนมุสลิม โดยเฉพาะนักเรียนที่ยากจน จึงมีแนวคิดที่จะก่อตั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอาหรับ ขึ้น

             ต่อมาไม่นาน คุณเลา ลู่ควร ได้ตกลงซื้อที่ดิน2ไร่เศษ เป็นเงิน 690,000 บาท ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน โดย คุณหม่าเหยาฮว่า และ คุณหม่าหยูฉี่ ได้รวบรวมเงินทุนจากมิตรสหาย 16 ท่าน จนได้ร่วมกันก่อตั้ง โรงเรียนสันติศึกษา โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งประกอบด้วย คุณหม่าเหยาฮว่าม, คุณหม่าหยูฉี่, คุณมาเอินโซว, คุณเลา ลู่ควร, คุณหยางเอินจ้าว, คุณมาหยาตง, คุณอู๋หยั่งหมง, คุณหวังหมิ่งแซว , คุณจ้าวจิ่นฟง, คุณมาเหวินฮวาง, คุณมาเหยซาง , คุณหน่าเฮ่าหย่าง, คุณมาเสาซาง ,คุณหมู่เจิงฟาง, คุณหน่าเหว่ยจง, และ คุณหยิ่งจือฟาง

            ในระหว่างนั้น คุณหม่าหยูฉี่ ยังเขียนรายชื่อผู้บริจาคเงินไว้ 1 ฉบับ มอบให้ คุณเลา ลู่ควร เก็บรักษาไว้ พร้อมกับกำชับเก็บรักษาไว้ให้ดี โดยระบุว่า โรงเรียนสันติศึกษา เป็นทรัพย์สินขององค์กรการกุศลมวลชน มิใช่ทรัพย์สินของเอกชน จึงควรจัดตั้ง คณะกรรมการตามระเบียบขององค์กรการกุศล และเลือกประธานกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจเต็มในการบริหารงาน จัดระบบบัญชี ทำรายงานชี้แจงรายละเอียดบัญชี ค่าใช้จ่าย กำไร ขาดทุน ของโรงเรียน เพื่อแสดงให้เห็นสภาพการเงินของโรงเรียน นโยบายการเรียนการสอน รวมถึงการประเมินผลการเรียน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆของโรงเรียนต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของผู้ก่อตั้งโรงเรียน

            ปัจจุบัน โรงเรียนสันติศึกษา อยู่ภายใต้ มูลนิธิเพื่อการศึกษายูนาน-มุสลิมเชียงใหม่ โดยวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ เพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนโดยเฉพาะ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ มูลนิธิเพื่อการศึกษาอิสลามเชียงใหม่” เมือปี 2543   เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ15(1) ในกำกับของ มูลนิธิเพื่อการศึกษาอิสลามเชียงใหม่ ตั้งอยู่ เลขที่ 7/2 ถนนประชาสัมพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บนเนื้อที่ 2 ไร่ 11 ตารางวา  

             อาจารย์สมศักดิ์ หมอกบุญเรือง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติศึกษา กล่าวว่า แม้ว่าผู้อาวุโสมุสลิมเชื้อสายยูนนาน จะคิดริเริ่มสร้างโรงเรียนมาตั้งแต่ ปี 2513 แต่กว่าจะสามารถจัดการเรียนการสอนได้เมื่อปี 2527 นับอายุจนถึงวันนี้ครบรอบ 32 ปี ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรับนักเรียนชาย-หญิง ตั้งแต่อายุ 3-15 ปี  มีนักเรียน 308 คน  มีบุคลากรครู 32 คน โดยมี นายสมชาย อภิชัยรักษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ และ นายสมศักดิ์ หมอกบุญเรือง เป็นผู้อำนวยการ

            “ แนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนสันติศึกษา ยังยึดเจตนารมณ์ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสันติศึกษา ถือให้ความรู้ด้านวิชาสามัญควบคู่กับการเรียนรู้เรื่องศาสนาอิสลาม ให้มีหลักสูตรอิสลามศึกษาและส่งเสริมให้นักเรียนมุสลิมกับนักเรียนต่างศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ ดั่งปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “ ศึกษา พัฒนา สันติ “ และคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรมซึ่งจะทำให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

             ปัจจุบันโรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ.อยู่ในระดับดีมาก ขณะเดียวกันยังได้รับการประเมินตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ได้รับการรับรองในระดับเหรียญทอง

             อาจารย์สมศักดิ์กล่าวว่าสำหรับนักเรียนมุสลิมที่ยากจนทางโรงเรียนได้มีการพิจารณาให้ทุนการศึกษามาโดยตลอด โดยทุนส่วนใหญ่จะมาจากเงินบริจาคและเงินซะกาด ปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน 51 คน ส่วนนักเรียนต่างศาสนาที่ยากจน ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญและศิษย์เก่าที่ไม่ใช่มุสลิมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเช่นกัน ปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับทุนนี้จำนวน 5 คน

             ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 59 ที่ผ่านมา โรงเรียนสันติศึกษา มีการจัดงาน “ วันรำลึกพระคุณผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสันติศึกษา “ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิ โรงเรียนสันติศึกษา อิหม่าม คณะกรรมการ บุคคลผู้มีอุปการะคุณกับโรงเรียนมาร่วมงาน เพื่อได้เห็นการพัฒนาและความก้าวหน้าของโรงเรียน

            จากวันนั้นถึงวันนี้ โรงเรียนสันติศึกษา อายุ 32 ปี นับเป็นย่างก้าวสู่ 3 ทศวรรษของโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของกลุ่มคนมุสลิมจีนเชื้อสายยูนนาน กลุ่มนี้สืบทอดต่อไป

 

 ตีพิมพ์ครั้งแรก : นิตยสารอะลามี่ ฉบับเมษายน 2559