Education
Home   /   Education  /   สันติชนจับมือมหาลัยจากสหรัฐ


สันติชนจับมือมหาลัยจากสหรัฐเปิดโอกาสการศึกษามุสลิมไทย

              สำนักข่าวอะลามี่ : โรงเรียนอิสลามสันติชน จับมือกับมหาวิทยาลัย University of Interdisciplinary Studies (UIDS) รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา ลงนาม MOU ตามโครงการความร่วมมือช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา และผู้นำชุมชนมุสลิมให้ได้รับความรู้และมีความสามารถในการเป็นผู้นำ


              เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ โรงเรียนอิสลามสันติชน ศ.ดร.พจนารถ เสมอมิตร ผู้แทนมหาวิทยาลัย UIDS ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษ กล่าวถึงการลงนามร่วมทางด้านการศึกษาว่า  โรงเรียนอิสลามสันติชนเป็นโรงเรียนในโครงการของ UIDS สหรัฐอเมริกา ที่จะร่วมมือกันพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย โดยจะเน้นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ครูมีเทคนิคการสอน และนักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

            “ ในขั้นต้นนี้ UIDS และเครือข่ายในไทย จะมีทุนให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมอิเลคโทรนิคส์ และคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา การท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาษาอังกฤษธุรกิจ และธุรกิจการบิน ทั้งในประเทศและที่สหรัฐอเมริกา”  ศ.ดร.พจนารถ กล่าว

             อาจารย์ประเสริฐ มัสซารี ประธานบริหารโรงเรียนสันติชน กล่าวว่า การบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างมหาวิทยาลัย UIDS กับโรงเรียนอิสลามสันติชน ในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มสมาชิกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย โรงเรียนของมุสลิม ผู้นำชนชนมุสลิมที่ขาดความรู้ให้มีความสามารถเป็นผู้นำ และเพื่อให้เยาวชนนักศึกษามุสลิมได้รับการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาเอก

              “ โรงเรียนอิสลามสันติชน เป็นโรงเรียนในโครงการของ UIDS ที่จะรับนักศึกษาและผู้นำชุมชนมุสลิมให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย และ UIDS จะจัดอบรมสัมมนาครูและผู้ที่สนใจให้ โดยจะจัดอบรมสัมมนาในวันหยุดประจำสัปดาห์ และในวันปิดภาคการศึกษา รายละเอียดโรงเรียนอิสลามสันติชนจะแจ้งให้ทราบต่อไปอาจารย์ประเสริฐ