Education
Home   /   Education  /    ศอ.บต.สนับสนุนงบกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์

 ศอ.บต.สนับสนุนงบกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์


              สำนักข่าวอะลามี่:  นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. มอบเงินอุดหนุนกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 โดยมี นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. ประธานชมรมอิหม่าม, คอเต็บ, บิหลั่น, ผู้แทนอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม

             โดย ศอ.บต. สนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 จังหวัด ประกอบไปด้วยจังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส จังหวัดละ 100,000 บาท จังหวัดสงขลาและสตูล  50,000 บาท และ มอบให้กับชมรมอิหม่ามประจำอำเภอทั้ง 44 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 30,000 บาท

เพื่อสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ ให้ชาวไทยมุสลิมได้รำลึกถึงจริยวัตรอันประเสริฐ คำสอนคุณงามความดีของท่านศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.) สู่การเป็นต้นแบบในด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน