Education
Home   /   Education  /   วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

“วันแห่งความสำเร็จ”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

++++

               สำนักข่าวอะลามี่ : เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจกับนักเรียน นักศึกษา ที่มุ่งมั่น และพยายามจนประสบความสำเร็จ

               วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ จึงได้จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตร ประจำปี 2559 โดย อาจารย์สมาน มาลีพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร และ อาจารย์มนตรี มาลีพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

               สำหรับในปีนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 180 คน แบ่งเป็น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 71 คน ประกอบด้วย สาขาการบัญชี 18 คน สาขาการตลาด 9 คน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 44 คน

               นอกจากนี้ยังมีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพอีก 109  คน  ประกอบด้วย สาขาการบัญชี 24 คน สาขาการตลาด 24 คน และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 61 คน

              กิจกรรมดังกล่าวสร้างความประทับใจนักศึกษา และผู้ปกครอง ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก