Education
Home   /   Education  /   ศอ.บต.จัดอบรมเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายไทยพุทธชายแดนใต้

ศอ.บต.จัดอบรมเสร้มความเข้มแข็งเครือข่ายไทยพุทธชายแดนใต้

               สำนักข่าวอะลามี่:  วันที่ (8 กันยายน 2560) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมยะลามายเฮาส์ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดกิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสันติสุขแกนนำเครือข่ายไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ศอ.บต. แกนนำเครือข่ายไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วม             ทั้งนี้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ร่วมบรรยายหัวข้อ “แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

            นายปรีชา กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มุ่งเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลยังมีโครงการแผนการที่สำคัญ ได้แก่ การพูดคุยสันติสุขและการส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายภาคประชาสังคมโดยไว้วางใจให้ ศอ.บต. เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้ร่วมกับ กอ.รมน. ภาค 4 สน. ประกอบกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรเอกชน กลุ่มหรือองค์กรต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างมาก            ซึ่งเครือข่ายพุทธสมาคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมองค์กรหนึ่งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทาง ศอ.บต. ต้องส่งเสริมสนับสนุนการทำงานต้องสร้างความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อเป็นแรงสนับสนุนของการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในพื้นที่ที่เป็นพหุวัฒนธรรม

           สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการร่วมกันแสดงความคิดเห็น สร้างความเข้าใจร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา และร่วมกันพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมจำนวน 200 ท่าน นำไปสู่การขยายผลจากที่ชุมชนได้ไปดำเนินการมาในแต่ละชุมชนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างชุมชน โดยได้กำหนดการสร้างความรับรู้ และสร้างความเข้าใจ ดังนี้
         
           1. แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา จชต. ของ ศอ.บต. 2. แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุข จชต. 3. ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์เทคนิคการทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ จชต. และกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ สำหรับกิจกรรมฯจัดขึ้นในวันที่ 8 – 9 กันยายน 2560

             เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การมาร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่จะทำอย่างไรให้คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธไม่ละทิ้งถิ่นฐาน สร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม ทำความเข้าใจถึงเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่นั้นเกิดขึ้นจากคน เพียงกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเราจะต้องยืนหยัดในการแก้ปัญหาโดยการสร้างความเข้าใจและพัฒนาให้เกิดขึ้นในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข