Business
Home   /   Business  /   ธอส.คว้า 2 รางวัล TQM-Best Practices

ธอส.คว้า 2 รางวัล TQM-Best Practices

               นายทวนทอง ตรีนุภาพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1 และนางสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับรางวัล TQM - Best Practices 2019 สำหรับการนำเสนอ 2 ผลงาน

               ประกอบด้วย เรื่อง "การประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพในกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการลูกค้า และเรื่อง“กระบวนการสื่อสารของผู้นำระดับสูงที่มีประสิทธิผล”ในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE  & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand จัดโดย มูลนิธิทีคิวเอ็ม ในประเทศไทย

               ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้และแนวทางระบบการจัดการของ TQM ที่องค์กรต่าง ๆ นำไปใช้และ ประสบความสำเร็จเป็น Best Practices วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562