Halal Focus
Home   /   Halal Focus  /   โรงเชือดโคฮาลาล แห่งแรกพัทลุง

รงเชือดโค ฮาลาล แห่งแรกพัทลุง 

โดย อัสวิน ภัฆวรรณ

               วันที่ 27 กย. 59 เวลา 13.00 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง  นายฤชัย วงศ์สุวัฒน์  ประธานกรรมการ สหกรณ์โคเนื้อพัทลุง จำกัด  นายบุกอรี โต๊ะขวัญ  เลขานุการกรรมการฝ่ายฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง   ได้ร่วมกันลงนามสัญญาขออนุญาตตราฮาลาลโรงเชือดโค เทศบาลตำบลชะรัต อ.กงหรา จ.พัทลุง  ที่มีกำลังการผลิตวันละ 10 ตัว  ทั้งนี้เพื่อจะได้นำโคที่เชือดแล้วไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตราฮาลาล  จำหน่ายโดยทั่วไปและเข้าห้างโมเดิร์นเทรด

              นายบุกอรี  โต๊ะขวัญ เลขานุการ กรรมการฮาลาล  สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง  กล่าวว่า  การยื่นขออนุญาตตราฮาลาล  ของ สหกรณ์โคเนื้อพัทลุง จำกัด   ทางสำนักงาน ได้ยื่นเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อทำดำเนินการพิจารณา และตรวจสอบเพื่อทำการอนุมัติ  และคาดว่าอีกประมาณไม่เกิน 2 เดือจะทราบผลและทำการอนุมัติ หากได้ดำเนินการไปตามกรอบลักเกณฑ์ที่ถูกต้องแล้ว

             “ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ  ที่ได้อนุญาตตราฮาลาลไปแล้ว  จำนวน 58 โรง ส่วนมากจะเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป  ในส่วนเกี่ยวกับปศุสัตว์ อนุญาตไปจำนวน 1 โรง  คือโรงเชือดไก่ ของ บมจ.เบทาโกร  และแห่งที่ 2  ที่ขออนุญาตคือโรงเชือดโค เทศบาลตำบลชะรัต  และโรงเชือดโคฮาลาลแห่งนี้  จะเป็นต้นแบบ โดยจะมีการมาศึกษาดูงานกันเป็นจำนวนมากต่อไปตราฮาลาล มีการขออย่างต่อเนื่อง  ”

             นายฤชัย  วงศ์สุวัฒน์  ประธานกรรมการสหกรณ์โคเนื้อพัทลุง จำกัด กล่าวว่า  การขออนุญาตตราฮาลาล ของโรงเชือดโค เทศบาลตำบลชะรัต อ.กงหรา จ.พัทลุง  ในนามสหกรณ์โคเนื้อพัทลัง จำกัด  ทั้งนี้สามารถจะทำการแปรรูปเนื้อโค เป็นผลิภัณฑ์ต่าง ๆ และสามารถจำหน่ายได้ทั่วไป และทั้งห้างโมเดิร์นเทรด จะทำให้ยอดจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นอีกมาก

             “จะเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่โรงเชือดโคชะรัต อ.กงหรา จ.พัทลุง  ในนามของสหกรณ์โคเนื้อพัทลุง จำกัด  ที่มีการแปรรูปเนื้อโค ตราฮาลาล”  นายฤชัย  กล่าวและว่า  สำหรับโรงเชือดโคชะรัต อ.กงหรา จ.พัทลุง  สหกรณ์โคเนื้อพัทลุง จำกัด  ทำสัญญาเช่า โดยสหกรณ์จะเป็นผู้บริหาร.