Halal Focus
Home   /   Halal Focus  /   ยกระดับฝีมือแรงงานสู่รองรับธุรกิจฮาลาล

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จับมือ มอ.หาดใหญ่

ยกระดับฝีมือแรงงานสู่รองรับธุรกิจฮาลาล

             สำนักข่าวอะลามี่:  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน สร้างเครือข่ายการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบอาหารของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล


            สำหรับโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ได้ดำเนินมาถึงขั้นตอนสรุปผลโครงการและเผยแพร่คุณวุฒิวิชาชีพ โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ ได้แก่ สมาคมผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอาชีพ ผู้แทนองค์กรภาครัฐ ตลอดจนสถานบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สามารถสรุปผลการดำเนินงานโดยภาพรวม ดังนี้


            1) กำหนดความมุ่งหมายหลัก คือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาลให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ และมีการกำหนดบทบาทหลักในการดำเนินงานโครงการ ได้แก่ ปฏิบัติงานด้านการประกอบอาหารฮาลาลตามมาตรฐานอาชีพ บริหารและจัดการครัวอาหารฮาลาลตามมาตรฐานอาชีพ

            2) คณะทำงาน และคณะที่ปรึกษาโครงการ กำหนดให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล รวม 6 ชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ


         ได้แก่ ผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 1 (Commis 3) ผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 2 (Commis 2, 1) ผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 3 (Demi chef) ผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 4 (Chef de partie)ผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 5 (Sous-Chef) และผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 6 (Executive chef)

            ทั้งนี้ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ประกอบการอาหารฮาลาล ซึ่งเป็นกำลังคนที่มีความสำคัญในระดับประเทศต่อไปในอนาคต