People Focus
Home   /   People Focus  /   พินิจ บุญเลิศ: ภารกิจประติมากรรมสู่ Krabi Global City


พินิจ บุญเลิศ : 
ภารกิจประติมากรรม สู่ Krabi Global City

 

โดย เอกราช มูเก็ม

            สำนักข่าวอะลามี่ :  จังหวัดกระบี่ เป็นเมืองที่มี่ความหลากหลายทั้งทางธรรมชาติ และหลากหลายทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

            กระบี่ในวันนี้กำลังถูกเจียระไน จากเมืองท่องเที่ยวอันดามัน สู่เมืองคุณภาพในทุกๆ ด้าน ภายใต้ร่ม Krabi Global City โดยมี คุณพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะกัปตันคนสำคัญ

            พินิจ บอกว่า หลังจากที่มารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้ลงพื้นที่สำรวจพร้อมๆ กับการสังเกตกาลเวลาที่ผันผ่าน จากวันสู่วัน จากคืนสู่คืน ได้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม และวิถีของคนโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามเกือบครึ่งหนึ่งของจังหวัด

             ทั้งนี้หลังจากที่พบปะพุดคุยกับคนกระบี่ ไม่ว่าคนกลุ่มไหนของสังคม จึงได้สรุปออกมาเป็นยุทธศาสตร์จังหวัด 8 ด้าน ซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งสะท้อนจากความต้องการของคนกระบี่ ไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดเอง

             ยุทธศาสตร์  Krabi Clobal City ซึ่งภายใต้ร่ม จะแตกออกเป็นหยดน้ำฝน ต่างๆ แต่ทั้งหมดจะอยู่ในร่มของยุทธศาสตร์ อาทิเช่น Krabi Goes Green เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สะอาด ขยะไม่มี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

            Art Gallery & Cultural City หรือเมือง อาร์ตแกลอรี่ เนื่องจากจะเห็นได้ว่าเมืองท่องเที่ยวสำคัญๆ ของโลก ล้วนแต่มีความเป็นอัตลักษณ์ เป็นเมืองที่มีความเป็นศิลปะ และวัฒนธรรมที่ลงตัว

            นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ Q City คือ เมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิถีมุสลิม จะต้องคำนึงถึงการมีชีวิตที่ดีทั้งในในโลกนี้และโลกหน้าด้วย

           นอกจากนี้ยังต้องจัดการเรื่องการศึกษา หรือ Education เพื่อให้เกิด มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตและยุทธศาสตร์จังหวัด อาทิเช่น มหาวิทยาลัยจัดการด้านฮาลาล ซึ่งกระบี่มีความพร้อมเกือบทุกด้าน

ยุทธศาสตร์อีกด้านคือ Oil Palm City หรือ เมืองปาล์มออยซิตี้ ทั้งนี้หากดูจากปัจจัยทางด้านการเกษตรพบว่า จังหวัดกระบี่มีความชำนาญด้านปาล์มมีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี เป็นจังหวัดที่มีการปลูกปาล์มมากที่สุดของประเทศ และมีการพัฒนาสายพันธุ์ปาล์มของจังหวัดจนเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศ

           ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว (Tourism) ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกระบี่ ปีละไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน มีรายได้มากกว่าหนึ่งแสนล้านบาท / ปี ขณะที่นักท่องเที่ยวบางส่วนทะลักมาจากภูเก็ต เฉลี่ยปีละประมาณ 20 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่มาใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติในกระบี่ เช่น เกาะพีพี อ่าวมาหยา ฉะนั้นจะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพที่ดี รวมถึงยังคงมีความยั่งยืน

            นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์ Starry Night  คุณพินิจ กล่าวว่า สตารี่ไนท์ คือ เรื่องของวิถีชีวิตมุสลิม ผมได้เฝ้าดูทะเลกระบี่ในยามค่ำคืน จะเป็นทะเลที่สวยงาม ซึ่งจะไม่เหมือนกับทะเลป่าตอง 

          “ กลางคืนชีวิตบนเกาะ โดยเฉพาะวิถีมุสลิมเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ผมได้ยินเสียงของการชวนเชิญให้ละหมาด รวมถึงเสียงสวดขอพรทุกค่ำคืน และเมื่อมองเห็นยอดโดมของมัสยิด ก็มีสัญลักษณ์พระจันทร์เสี้ยวกับดวงดาวที่อยู่คู่กันบนนั้น ” ผมจึงคิดว่า นั่นคือ “สตารี่ไนท์” นายพินิจ กล่าวและว่า

           ฟูลไนท์ และ นั่นก็เป็นสิ่งที่นำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญด้านหนึ่งของจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ความสวยงามในยามค่ำคืนของกระบี่ เป็นกลางคืนที่สวยงาม สุกสกาว เป็นค่ำคืนที่ไม่ใช่วัฒนธรรมแบบไนท์ไลฟ์ ไม่ใช่ชีวิตกลางคืน แต่ค่ำคืนในกระบี่ เป็นสตารี่ไนท์ มีลักษณะที่สวยงาม

          สำหรับยุทศาสตร์สุดท้ายและเป็นยุทธศาสตร์สำคัญคือ Halal จังหวัดกระบี่ มีประชากรทั้งหมด 456,000 คน ครึ่งหนึ่งเป็นประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามหรือชาวมุสลิม

           “ สำหรับฮาลาล ของจังหวัดกระบี่  เป็นฮาลาล 3 ด้าน ประกอบด้วย Halal Food , Hotel Halal  และ Halal way of life ”

           ผู้ว่าฯพินิจ อธิบายถึง ฮาลาลในมุมมองของยุทธศาสตร์จังหวัด ว่า  Halal Food อาหารฮาลาล “ คืออาหารที่ถูกต้องตามหลักศาสนา สะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อน เป็นอาหารที่ทุกคน ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถบริโภคได้ ซึ่งเป็นอาหารสากล มีคุณภาพ มีมาตรฐานปลอดภัย พร้อมเสิร์ฟนักท่องเที่ยวทุกคน”


            นอกจากนี้ Hotel Halal โรงแรมในกระบี่ เป็นโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานฮาลาล จำนวนมาก ซึ่งภายในโรงแรมจะมีสัญลักษณ์กำหนดทิศบอก Kiblat  เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งนี้หากดูความต้องการและจำนวนประชากรมุมุสลิมทั่วโลกที่มีมากว่า 1,600 ล้านคน ในจำนวนนี้อาศัยอยู่ในภูมิภาคอาเซียน 600 ล้านคน นับว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจมาก

            สำหรับ Halal way of life ในเรื่องของวิถีชีวิตมุสลิม ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนางานฝีมือ อาทิเช่น ผ้าคลุมผม หรืออื่นๆ ที่ชาวมุสลิมผลิตขึ้นมาในวิถีชีวิต สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ โอทอป สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน เกิดการสร้างเศรษฐกิจชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

           “ สำหรับในปี 2560 จะยังคงยุทธศาสตร์ 8 ด้านเอาไว้เหมือนเดิม แต่จะเพิ่มความเข้มข้น โดยในรอบนี้จะทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยรวบยอดให้เหลือ 3 อย่าง คือ  Smart Travel ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ โดยมีการนำเทคโนโลยี หรือ ไอที เข้ามาช่วย ในการสื่อสารระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น


          ยุทธศาสตร์ที่สอง เรายังคงยืนยันที่จะให้กระบี่เป็น Krabi Goes Green ซึ่งตามหลักสากลทั่วโลกมีอยู่ 7 มิติ อาทิเช่น กรีนโลจิสติกส์ ระบบการขนส่งสาธารณะที่ดี สะอาด ปลอดภัย โรงแรมก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดน้ำเสีย รวมทั้งร้านอาหาร จัดระบบเรื่องความสะอาด นำไปสู่กระบี่กรีนฮาร์ท หรือ หัวใจสีเขียว

           และ สุดท้ายคือ กระบี่กรีนพลัส  Krabi Green plus หรือ กระบี่เขียวบวก คือมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

          ทั้งหมดคือ ประติมากรรมจังหวัดกระบี่ ในรูปแบบการบริหารจัดการ และการกำหนดยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อนำไปสู่ Krabi Global City ในอนาคต