People Focus
Home   /   People Focus  /   รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น NIDA

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น NIDA

             รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร  ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลศิษย์เก่ดีเด่นจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ในฐานะที่ได้ทำงานรับราชการต่อเนื่อง และอุทิศเวลาให้กับการทำงานในสถาบันหนึ่งในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ แห่งนี้ตลอดมา


               รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการภาครัฐ จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

                รับราชการครั้งแรกในกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ก่อนที่จะโอนมารับราชการที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เมื่อปี 2519 ในตำแหน่งอาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ การจัดการเชิงกลยุทธ์การวางแผนและการบริหารโครงการ และดำรงตำแหน่งสุดท้ายเป็น รองศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์

                รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร เคยดำรงตำแหน่งคณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรรมการสภาคณาจารย์ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ และภาคพิเศษ สำหรับนักบริหาร รวมทั้งสร้างหลักสูตรการพัฒนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในภาคปกติและภาคพิเศษ เป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญของการริเริ่มการจัดการเรียนการสอนในส่วนภูมิภาค ที่นำความสำเร็จไปสู่ผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ

                นอกจากนั้น เคยดำรงตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจ 2 แห่งคือ กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค และ กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นนักวิชาการประจำรัฐสภา เป็นเวลาประมาณ 25 ปี

                ขณะเดียวกันในฐานะผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาล แห่งประเทศไทย กับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนประเทศไทยประจำสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำหรับประเทศอิสลาม ในสังกัดองค์การความร่วมมือโลกอิสลาม จึงเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนของไทยและนานาชาติ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการบริการด้านฮาลาลของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

               จากผลงานและเกียรติประวัติดังกล่าว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่นให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป (12 กันยายน 2562)