Opinion
Home   /   Opinion  /   ราญอ ของข้าฯพระองค์ : จักร์กฤษ เพิ่มพูล
 
14 ตุลาคม · 


 
                สำนักข่าวอะลามี่ :  มีความเข้าใจในบางเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องนัก สำหรับมุสลิมและสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยเหตุนี้มุสลิมส่วนใหญ่จึงระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความโศกเศร้าเสียใจต่อการสวรรคตของในหลวงครั้งนี้

                แต่หากได้ศึกษาพระราชกรณียกิจของพระองค์อย่างถ่องแท้ ในฐานะเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก จะพบว่าพระองค์ท่านเป็นผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อปวงชนมุสลิม ไม่ว่าด้วยการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฏรในภาคใต้อยู่เป็นประจำ การพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างหรือสมทบทุนสร้างมัสยิด การพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้มีการแปลคัมภีร์อัล-กุรอาน เป็นภาษาไทย ในยุคจุฬาราชมนตรีต่วน สุวรรณศาสน์ และอีกมากมายเหลือคณานับ 

              ในคุตบะห์ เฉลิมพระเกียรติตอนหนึ่ง เล่าว่า 


               “ความสนิมสนมต่อพสกนิกรมุสลิมชาวภาคใต้ที่ทรงพระราชทานแก่พวกเขา ได้ทำให้ทำนบทางจิตใจที่ขวางกั้นด้วยวรรณะ ระหว่างพสกนิกรกับพระองค์พังทลาย จนพสกนิกรกล้าทักทายพระองค์ ด้วยการเรียกพระองค์ว่า "ในหลวง" และบางคนทักทาย พระองค์ด้วยภาษามลายูว่า "ราญอ" เมื่อพระองค์ทรงได้ยินการทักทายอันบริสุทธิ์นั้น พระองค์ทรงพระราชดำเนินแหวกวงล้อมของเจ้าหน้าที่ เข้าไปยังพสกนิกรที่ทักทายนั้นทันที และทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับเขา อย่างไม่ถือพระองค์ ท่ามกลางความตระหนก ของเจ้าหน้าที่อารักขาพระองค์” 

               คนมุสลิมศรัทธาในศาสนาอิสลาม โดยหลัก 4 ประการ และคนมุสลิมรักในหลวง ไม่น้อยไปกว่าคนไทยในภาคส่วนอื่นๆ 

             
 ความศรัทธาของพวกเขา กับความรักในหลวง เป็นคนละเรื่อง คนละกรณีกัน

                สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช วันนี้ ความว่า

                แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

                สำนักจุฬาราชมนตรี ขอประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทราบโดยทั่วกันว่า การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ถือเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปวงชนชาวไทยและแผ่นดินสยาม ยังความโศกเศร้าโทมนัสอย่าง
ยิ่งต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เอกองค์อัครศาสนูปถัมภก ผู้ทรงพระคุณอันใหญ่หลวงต่อศาสนาอิสลามและพสกนิกรชาวไทยมุสลิมอย่างหาที่สุดมิได้ สำนักจุฬาราชมนตรี จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมน้อมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ตามแนวทางปฏิบัติที่บทบัญญัติศาสนาอิสลามอนุญาต ดังนี้

               
1. ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ให้แต่งกายสุภาพแบบธรรมดาทั่วไปที่ไม่ฉูดฉาด

               2. อ่านคำถวายอาลัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรมุสลิมในเวลาก่อนละหมาดวันศุกร์

               3. นำเสนอคุตบะห์ (ธรรมกถา) วันศุกร์ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์

               4. จัดกิจกรรม นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านศาสนาอิสลาม

              5. เจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานเพื่อให้นำมาซึ่งความสมบูรณ์ พูนสุขและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรไทยสืบไป