The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   สำคัญที่ภาวะผู้นำ
สำคัญที่ภาวะผู้นำ

โดย : บันฑิตย์ สะมะอุน
          สำนักข่าวอะลามี่ :  สถานการณ์โลกปัจจุบันกำลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้น และการแข่งขันที่สำคัญที่สุดคือการแข่งขันในเรื่องภาวะผู้นำ เป็นการแข่งขันกันเป็นผู้นำโลกด้วยการรักษาสภาวะการเป็นผู้นำให้มั่นคง/ยืนยาวด้วยภาวะผู้นำของตัวผู้นำ
 
          ประเทศที่เจริญและเป็นที่หมายตาของขาวโลกมักแสดงความเป็นผู้นำผ่านภาวะของผู้นำของตน ทั้งต่อประชาชนของตนและต่อโลกภายนอก ภาวะผู้นำจึงสำคัญมากต่อความอยู่รอดของประเทศชาติในยุคปัจจุบัน และที่สุดของภาวะผู้นำคือความอยู่รอด/การสร้างเกียรติยศของประเทศ/สังคม/องค์กร มากกว่าของตัวผู้นำและบริวารของผู้นำ

          ท่านศาสดามุฮำหมัด (ซ.ล)ให้ความสำคัญต่อภาวะผู้นำเป็นที่สุด ภาวะผู้นำที่เกิดจากความต้องการและความมุ่งหวังของผู้อื่นในสังคมอย่างบริสุทธิ์และโปร่งใส ไม่ใช่เป็นความต้องการส่วนตน/ครอบครัวและบริวาร ท่านศาสดาจึงจากโลกนี้ไปโดยไม่ได้ตั้งใครไว้เป็นผู้สืบอำนาจต่อจากท่าน เพระอำนาจไม่ใช่ของท่าน แต่เป็นของพระผู้เป็นเจ้าและมาจากพระผู้เป็นเจ้า (อัลเลาะฮ์)

           มีข่าวสะเทือนภาวะผู้นำทั่วโลกเมื่อพระสันตะปาปาเบเนดิกส์ที่ 16 พระประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกในวัย 85 พรรษา ด้วยเหตุผลทางสุขภาพและอายุ

          ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญคือ โลกต่างยกย่องถึงการลาออกจากตำแหน่งของท่าน ทั้งที่โดยปกติแล้ว องค์สันตะปาปาจะพ้นอำนาจก็ต่อเมื่อสิ้นชีวิตเท่านั้น จึงถูกมองเป็นความเสียสละของผู้นำที่ไม่ติดยึดกับตำแหน่ง ทั้งยังเป็นการฉายภาพให้โลกเห็นถึงความเหนือกว่าในระดับของภาวะผู้นำ เป็นการปลุกกระแสศรัทธาของคริสตจักรคาทอลิกที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างถูกจังหวะ และเป็นการปลุกกระแสภาวะผู้นำของโลก ที่ไม่ใช่เฉพาะกับคริสตจักเท่านั้น แต่กับคนทั้งโลก ที่ต่างให้ความสำคัญกับกระแสภาวะผู้นำ

          และยังเป็นการสื่อสารให้เห็นว่า คริสตจักรคือต้นแบบหรือเป็นผู้นำในเรื่องของภาวะผู้นำของโลก ที่ผู้นำทั่วโลกควรนำมาเป็นแบบอย่าง นับเป็นการช่วงชิงสถานการณ์ในโลกของภาวะผู้นำได้อย่างถูกจังหวะและเวลา การลาออกอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่ดีที่สุดของทุกปัญหา แต่เป็นภาวะผู้นำที่ควรแสดงถึงความเสียสละและความกล้าหาญของตัวผู้นำ

        เพราะถึงที่สุดแล้วผู้นำก็จะต้องถูกเปลี่ยนตัว ดังนั้น การแสดงออกถึงภาวะผู้นำด้วยการขอลาออกจึงดีกว่าและมีเกียรติกว่าการถูกขับไล่ให้ออก

         ภาวะผู้นำจึงเป็นเครื่องสำคัญของผู้นำและของประเทศชาติ ให้อยู่รอดได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีท่ามกลางประชาคมโลกที่ให้ความสำคัญในเรื่องภาวะผู้นำ


หมายเหตุ : ตีพิมพ์ครั้งแรก นิตยสาร ดิ อะลามี่ ฉบับเดือนเมษายน 2556