The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   มลายูโฟกัส: " ประชุมองค์กรโลกมลายู โลกอิสลาม " (ตอน1)

มลายูโฟกัส: " ประชุมองค์กรโลกมลายู โลกอิสลาม " (ตอน1)

โดย นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน

+++++++++++++

            ในแวดวงวัฒนธรรมโลกมลายู จะมีองค์กรที่เคลื่อนไหวทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของโลกมลายู ที่เห็นชัดเจนมีอยู่ 2 องค์กร คือ องค์กรโลกมลายูโลกอิสลามหรือ Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) ซึ่งเน้นโลกมลายูและโลกอิสลาม

    
        ส่วนอีกองค์กรหนึ่งคือ  องค์กรโลกมลายู-โปลีเนเซีย หรือ World Melayu-Polynesian Organization เน้นถึงความร่วมมือทางสังคม วัฒนธรรม ของ กลุ่มมลายู-โปลีเนเซีย ไม่จำกัดเพียงศาสนาอิสลาม แต่จะรวมถึงชาวเมารี ในประเทศนิวซีแลนด์ และ ชาวหมู่เกาะแปซิฟิกอื่นๆ

            เมื่อต้นเดือนกันยายน 2013 ผู้เขียนได้รับหนังสือเชิญจากองค์กรโลกมลายูโลกอิสลาม องค์กรสังกัดรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย ให้ส่งเยาวชนเข้าร่วมค่ายเยาวชนโลกมลายูโลกอิสลาม และเข้าร่วมงานประชุมใหญ่ขององค์กรโลกมลายูโลกอิสลามหรือ Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) 

            โดย องค์กรโลกมลายูโลกอิสลาม แจ้งว่าให้เชิญวิทยากรสตรีเพื่อเข้าร่วมเสวนาของโครงการกิจกรรมฝ่ายสตรีองค์กรโลกมลายูโลกอิสลาม ผู้เขียนจึงต้องหาวิทยากรสตรี ที่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทกิจกรรมของสตรีในประเทศไทย และเป็นที่น่ายินดีที่สามารถเชิญ คุณตัสนีม  เจ๊ะตู สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอเจาะไอร้อง ซึ่งถือว่าเป็นนักพูด นักกิจกรรมทางสังคมผู้หนึ่ง

            รู้จัก องค์กรโลกมลายูโลกอิสลาม (Dunia Melayu Dunia Islam)

            ก่อนอื่นขอแนะนำองค์กรโลกมลายูโลกอิสลาม หรือ  Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในปี 2000 จากการประชุมใหญ่ครั้งแรกภายใต้การนำของ ดาโต๊ะสรี มูฮัมหมัดอาลี มูฮัมหมัด รุสตัม อดีตมุขมนตรี รัฐมะละกา ปัจจุบันเป็นวุฒิสมาชิกของมาเลเซีย

            องค์กรนี้จัดตั้งในลักษณะขององค์กรที่สังกัดรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐมะละกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี ความร่วมมือในหมู่ประชาชาติมลายู-มุสลิม ในทุกๆ ด้าน และความร่วมมือระหว่างประชาชาติมลายู-มุสลิมกับประชาชาติอื่นๆ ในโลก

            วัตถุประสงค์หลักขององค์กรโลกมลายูโลกอิสลาม

            1. สร้างความสามัคคีระหว่างสังคมมลายู และสังคมมุสลิมทั่วโลก

            2. เป็นเวทีสำหรับผู้นำโลกมลายู และมุสลิมในการพูดคุยถึงความร่วมมือในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            3. ดำเนินกิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

            4. ให้ความช่วยเหลือสังคมมลายู และมุสลิมที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงิน ความชำนาญการ การบริการและอื่นๆ

            5. ฟื้นฟูความรุ่งเรืองของสังคมมลายู และมุสลิมในอดีตให้ชนรุ่นหลังเป็นแบบอย่างในอนาคต

            นับตั้งแต่การจัดตั้งองค์กรขึ้นมาในปี 2000 ที่ รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย มีการประชุมใหญ่มาแล้วหลายครั้ง และมีการดำเนินกิจกรรม และโครงการต่างๆ มากมาย ทั้งในพื้นที่รัฐมะละกา และนอกรัฐมะละกา  รวมทั้งในประเทศอินโดเนเซีย และฟิลิปปินส์ ด้วย

            ภายหลังจากที่มีการประชุมใหญ่องค์กรโลกมลายูโลกอิสลาม ในปี 2001 ทางองค์กรโลกมลายูโลกอิสลาม ได้จัดตั้งฝ่ายต่างๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมขององค์กร เช่น ฝ่ายเยาวชน  ฝ่ายสตรี  ฝ่ายดะวะห์ ฝ่ายเศรษฐกิจ  ฝ่ายการท่องเที่ยว ฝ่ายไมโครเครดิต

            ฝ่ายสังคมวัฒนธรรม  ฝ่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ฝ่ายการศึกษา  ฝ่ายการกีฬา  ฝ่ายข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ ฝ่ายอุตสาหกรรมฮาลาลไบโอเทคโนโลยี

            คุณตัสนีม  เจ๊ะตู  ได้ขึ้นพูดในเวทีเสวนาเกี่ยวกับสตรี โดยมีวิทยากรอีกท่านหนึ่งมาจากประเทศอินโดเนเซีย รวมกับวิทยากรจากประเทศมาเลเซีย เจ้าภาพอีกคนหนึ่ง องค์กรโลกมลายูโลกอิสลาม นับว่าแต่ละฝ่ายจัดกิจกรรม กระจายไปตามสถานที่ต่างๆ กว้างขวางมากขึ้น

            สำหรับเวทีเสวนาของฝ่ายสตรีนี้จัดขึ้นที่ พิพิธภัณฑ์ฮังตูวะห์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ใหม่ ที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว

+