The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   รู้จักมุสลิม "เมืองสามหมอก"ชุมชนคนชายแดนไทย-พม่า

รู้จักมุสลิม "เมืองสามหมอก"

ชุมชนคนชายแดนไทย-พม่า

โดย ชุมพล ศรีสมบัติ

               หลายท่านคงเคยได้ยิน คำขัวญ ที่ว่า ” กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดีประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง”   
 

               ครับแน่นอน ที่นี่ คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จังหวัดชายแดนจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่า ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง แม่สะเรียง ขุนยวม ปาย แม่ลาน้อย สบเมย และปางมะผ้า

             แม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่า เมืองสามหมอก เนื่องจากเป็นเมืองในหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาแดนลาว ดังนั้น จึงถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติของเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้นานาพันธุ์ ซึ่งมีคำกล่าวว่าเปรียบเสมือนกับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย

               ณ ดินแดนแห่งนี้ มีพี่น้องชาวมุสลิมซึ่งส่วนใหญ่จะมีเชื่อสายบังคลาเทศ หรือ เป็นมุสลิมที่อพยพผ่านมาทางประเทศพม่า นอกจากนี้ในพื้นที่อำเภอปาย ส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องมุสลิมที่มีเชื้อสายจีนยูนนาน ที่เหลือบางส่วนเป็นมุสลิมที่มาจากพม่า

               มุสลิมที่นี่จะมีกลุ่มใหญ่ๆ คือ บังคลาเทศ จีนยูนนาน และพม่า โดยมารวมกลุ่มเป็นชุมชนมีอยู่ราวๆ 1,300  คน กระจายตัวอยู่ตามเกือบทุกอำเภอ  ซึ่งมุสลิมที่นี่ ส่วนใหญ่จะมีอาชีพค้าขายและรับราชการ

               ขณะที่วิถีความเป็นมุสลิมคนที่นี่ สภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างมีชีวิตแบบพอเพียง มีความรัก ความสามัคคี มีการเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างกันมิได้ขาดเสมือนหนึ่งเรือนร่างเดียวกัน และยังคงรักษาอัตลักษณ์ อันงดงามนี้ไว้ อย่างมิเสื่อมคลาย

               จากข้อมูลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระบุว่า ปัจจุบันมีมัสยิดที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจำนวน  3  แห่ง  ประกอบด้วย มัสยิดญามีอาตุลอิสลาม ตั้งอยู่ใน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  จดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2500  มีสัปปบุรุษจำนวน 1,080 คน หรือประมาณ 120 ครัวเรือน มี นายโกวิท เจ้าดูรี เป็นอิหม่าม  นับว่าเป็นมัสยิดแห่งแรก และพี่น้องมุสลิมอยู่มากที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

              มัสยิดอัลอิสรอ  ตั้งอยู่ที่  อ.ปาย จดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดเมื่อปีพ.ศ. 2532  มีสัปปบุรุษ จำนวน 200  คน  หรือประมาณ 40  ครอบครัว มีนายสมชาย บุษกร   เป็นอิหม่าม

               มัสยิดนูรุตตักวา  ตั้งอยู่ใน  อ.เมืองแม่ฮ่องสอน  มีสัปบุรุษจำนวน  50  คน  หรือประมาณ15  ครอบครัว  

             มัสยิดนูรุตตักวา แห่งนี้ ตั้งอยู่เลขที่ 39 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นับเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520  และเป็นมัสยิดของอำเภอเมือง เพียงแห่งเดียว ที่จะใช้รองรับพี่น้องมุสลิมที่มาจากต่างแดน โดยเฉพาะในฤดูกาลท่องเที่ยวของแต่ละปี ได้ดำเนินการขออนุญาตจดทะเบียนมัสยิดให้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549  และเปิดอาคารมัสยิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554 โดย ท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี

            อิหม่าม ชาติชาย น้อยสกุล อิหม่ามมัสยิดนุรุตตักวา จ .แม่ฮ่องสอน บอกว่า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่ 38 ของประเทศไทย ที่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.  2540  ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  28  พฤศจิกายน  2551 โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชุดปัจจุบัน จำนวน 11  คน  มี นายสุริยา (อุสมาน) อร่ามวงค์   เป็นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และดำรงตำแหน่งกรรมการกลางอิสลามประจำประเทศไทย  

            นอกจากนี้ ยังมีตัวเขา นายชาติชาย น้อยสกุล และ นายวันชัย บุษกร  เป็นรองประธานคณะกรรมการ   นายวิเชียร พูนวานิช เป็นเลขานุการ และ มีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตั้งประจำอยู่ที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

            อิหม่าม ชาติชาย บอกว่า มุสลิมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม้ว่าจะมีจำนวนไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ แต่พวกเราดำเนินชีวิตอยู่ในแนวทางของศาสนาอิสลาม ตามแบบอย่างของศาสดาได้อย่างมั่นคง และสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องต่างศาสนิก ต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา และต่างวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี