The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลขับเคลื่อนการักษาความปลอดภัยชายแดนใต้

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลขับเคลื่อนการักษาความปลอดภัยชายแดนใต้

               สำนักข่าวอะลามี่: ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้


             วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า  ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี   พลเอกปราการ  ชลยุทธ  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ ๔  ส่วนหน้า  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี

            ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการแผนการปฏิบัติงานในการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบล  การฝึกกำลังประจำถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  รวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องเพื่อหาแนวทางปรับและแก้ไขให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็งที่จะสามารถสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง  

            โดยในที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการฝึกชุดคุ้มครองตำบลและอาสามัครรักษาดินแดน  จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งได้รับการจัดตั้งแล้ว จำนวน ๗ พันกว่าอัตรา

             พลเอกปราการ  ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้กล่าวถึงการบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพเกิดความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การฝึกกำลังประจำถิ่นให้มีวินัย  มีความพร้อมในการเผชิญเหตุซึ่งเป็นไปตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมของรัฐบาลและขอให้อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้นำเอาข่าวดีของภาครัฐในการช่วยพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ชุมชนต่อไป