The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามการดำเนินการโครงการกำปงตักวา

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามการดำเนินการโครงการกำปงตักวา

              สำนักข่าวอะลามี่:  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลติดตาม การดำเนินการโครงการกำปงตักวา (ชุมชนศรัทธา) โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง


             เมื่อ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลเอก จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ นายอับดุลเลาะ เจ๊ะแว ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับหลักการและแนวทาง การสร้างกำปงตักวา (ชุมชนศรัทธา) โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง ณ มัสยิดบ้านสาวอฮูลู ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส             ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ใช้รูปแบบการประชุม แบบสภาชูรอ หรือ การประชุมระดับหมู่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ คณะกรรมการประจำมัสยิด ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จำนวน ๓๕ คน

            นอกจากนี้ เมื่อ ๑๔ พฤษภาคม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย พ.อ. ประธาน ตลับทอง ผอ.กยส.ศสว. ติดตามการขับเคลื่อนกำปงตักวาในระดับตำบล ห้วงเดือนรอมฎอน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายในการแก้ปัญหาในพื้นที่ จชต. ของ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ ณ มัสยิดดารุนนาอีม บ.ตะโละ ม.๓ ต.ย๊ะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา โดยมี นายนิรอมลี เจ๊ะเละ วิทยากรด้านศาสนา ศสว. เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการสร้างตักวาและการซูรอ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๕ คน

              จากนั้น เมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลเอก จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ นายอับดุลเลาะ เจ๊ะแว ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการสร้างกำปงตักวา (ชุมชนศรัทธา) โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง ณ มัสยิดบ้านลาโละตุวอ  ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

             ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ใช้รูปแบบการประชุม แบบสภาชูรอ หรือการประชุมระดับหมู่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ คณะกรรมการประจำมัสยิด ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จำนวน ๔๐ คน