The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   Global Genius Center ค้นหานักเรียนชายแดนใต้สู่อัจฉริยะ

Global Genius Center ค้นหานักเรียนชายแดนใต้สู่อัจฉริยะ

              สำนักข่าวอะลามี่ : ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลพบปะผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการ Global Genius Center ปีที่ 9 ค้นหานักเรียนชายแดนใต้สู่อัจฉริยะ

             เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562  พล.อ.จำลอง คุณสงค์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ Global Genius Center ปีที่ 9 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ศูนย์ประสานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 69 คน จากโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 25 โรง ประกอบด้วย จ.นราธิวาส 6 โรง, จ.ยะลา 5 โรง, จ.ปัตตานี 7 โรง และ จ.สงขลา 7 โรง

            สำหรับสาระสำคัญในที่ประชุมในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ทั้ง 25 โรง ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ 4 ขั้นตอน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพและค้นหาอัจฉริยภาพนักเรียนและนักศึกษา สู่อาชีพด้วยหลักสูตรมาตรฐานสากล , เพื่อค้นหาและพัฒนาผู้นำจิตอาสาพัฒนาชายแดนภาคใต้และสังคมของไทยด้วยมาตรฐานสากล และเพื่อเป็นต้นแบบดำเนินกิจกรรมให้กับโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

             สำหรับการดำเนินการในห้วงต่อไปเป็นการสอบคัดเลือกในขั้นที่1 คือ Genius Select 3ชั่วโมง โดยการทำแบบทดสอบคัดเลือกนักเรียนที่เข้าโครงการฯทั้ง 25 โรงๆละ 200 คน รวมทั้งหมด 5,000 คน เพื่อให้เหลือที่ผ่านการคัดเลือก โรงเรียนละ 50 คน รวมจำนวน 1,250 คน รับทุนเข้าค่าย ในขั้นที่ 2 (Genius Camp) โดยมีกำหนดการสำหรับการสอบคัดเลือกแยกเป็นจังหวัดดังนี้

            จังหวัดนราธิวาส วันที่ 28 มิ.ย. 62  ณ โรงเรียนสุไหงโก-ลก และ วันที่ 29  มิ.ย. 62  ณ  โรงเรียนนราธิวาส, จังหวัดยะลา วันที่ 1 ก.ค.62 ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ,จังหวัดสงขลา วันที่ 2 ก.ค.62 ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม และ จังหวัดปัตตานี วันที่ 3 ก.ค.62  ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

หมายเหตุ: ตีพิมพ์ครั้งแรก นิตยสาร ดิ อะลามี่ ฉบับกรกฎาคม 2562