The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /    นายกฯ อรุณ โสฬส แถลงนโยบาย 5 ด้านพัฒนาราไวย์

นายกฯ อรุณ โสฬส แถลงนโยบาย 5 ด้านพัฒนาราไวย์

                  สำนักข่าวอะลามี่ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์ “ อรุณ โสฬส” แถลงนโยบาย 5 ด้าน ยึดมั่นธรรมมาภิบาล สืบสานเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งมั่นรับใช้ประชาชน


               เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ นายสมชาย ธนารักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลราไวย์ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 โดยมี นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

               สำหรับวาระสำคัญของการประชุม คือการแถลงนโยบายของ นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ โดย นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ได้แถลงนโยบายสำหรับพัฒนาพื้นที่ตำบลราไวย์ ด้วยการชูนโยบาย 5 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านสังคม พัฒนาคนให้มีคุณภาพและส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นที่จะสร้างคนและสังคมของเทศบาลตำบลราไวย์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงแข็งแรง อยู่เย็นเป็นสุข และอยู่ร่วมกันดั่งญาติมิตรบนพื้นฐานความรักความสามัคคี

             2.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับทุกศาสนาโดยเท่าเทียมกัน สร้างจิตสำนึกให้แก่ เยาวชน ประชนชน สืบทอดอนุรักษ์รักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นราไวย์

              3.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนากระบวนการการให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับความเสมอภาค และเกิดความเป็นธรรม อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็ว มีธรรมาภิบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างความเชื่อมั่นในกลไกการทำงานของภาครัฐแก่ประชาชน โดยจะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ

               4.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในตำบลราไวย์ และกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้ประชาชน ทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

           และ 5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์ และมีการทดแทนอย่างเหมาะสม คืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

        
            นายอรุณ กล่าวว่า นโยบายทั้ง 5 ด้านที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลราไวย์ เพื่อที่จะให้ฝ่ายบริหารได้นำนโยบายเหล่านี้มาแถลงต่อสภาได้รับทราบ เพื่อที่จะได้นำไปพัฒนาพื้นที่ตำบลราไวย์ต่อไป ซึ่งในการพัฒนานั้นเราจะยึดมั่นธรรมาภิบาล สืบสานเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งมั่นรับใช้ประชาชน ก็เป็นนโยบาย 5 ด้านที่ได้แถลงต่อสภาฯ ในวันนี้

            ในส่วนของเทศบาลวันนี้จะประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลราไวย์ เราก็จะประสานโครงการไปยังจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงต่างๆ  ที่มีความพร้อมที่จะสนับสนุน โครงการเหล่านี้ให้เกิดความสำเร็จ ยกตัวอย่าง โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณหนองน้ำในหาน โครงการดังกล่าวจะประกอบด้วยเลนจักรยาน เลนคนเดิน และเลนคนวิ่ง ซึ่งแยกชัดเจนจากเลนสำหรับรถยนต์หรือจักรยานยนต์ ทั้งนี้เพื่อเป็นจุดดึงดูดให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว เพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

             และที่เทศบาลฯ กำลังดำเนินการอยู่ในตอนนี้ คือการแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ต จะจัดสรรงบประมาณ 1,000 ล้านบาทให้กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เอามาช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท้องถิ่นละประมาณ 9,000 คน รวมทั้งจังหวัดก็จะอยู่ที่ประมาณ 15,000 กว่าคน

             ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือให้คนที่ได้รับผลกระทบ ที่ตกงาน ว่างงาน โดนเลิกจ้าง ไม่มีงานทำ ได้พอมีรายได้เข้ามาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่งลักษณะของการจ้างงาน ก็จะเป็นการจ้างเหมาทั่วไป  ด้วยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ วันละประมาณ 330 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ก.ค.-ธ.ค.2564

ที่มา : เสียงใต้ รายวัน