Islamic Economic
Home   /  Islamic Economic


สหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลาม จำกัด ครบรอบ20ปี จะเป็นศูนย์กลางบริการทางการเงินปลอดดอกเบี้ยและสวัสดิการสังคมด้วยระบบที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

กองทุนธนาคารอิสลาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส. จับรางวัลให้กับลูกค้าที่มีเงินฝากในกองทุนธนาคารอิสลาม